Белорусы Москвы: BelMos.ru
Новость проекта от 29.03.2013
Адрес в Интернет: https://www.belmos.ru/news.php?id=198 


Новы спектакль Маскоўскага беларускага тэатра

Аварыя на чарнобыльскай АЭС адбылася 26 красавіка 1986 года.

"Па дадзеных назіранняў, 29 красавіка 1986 года высокі радыяцыйны фон быў зарэгістраваны ў Польшчы, Германіі, Аўстрыі, Румыніі, 30 красавіка – у Швейцарыі і Паўночнай Італіі, 1-2 мая – у Францыі, Бельгіі, Нідэрландах, Вялікабрытаніі, паўночнай Грэцыі, 3 мая – у Ізраілі, Кувейце, Турцыі ...

Закінутыя на вялікую вышыню газападобныя і лятучыя рэчывы распаўсюджваліся глабальна: 2 мая яны зарэгістраваны ў Японіі, 4 мая – у Кітаі, 5-га – у Індыі, 5 і 6 мая – у ЗША і Канадзе.

Менш за тыдзень спатрэбілася, каб Чарнобыль стаў праблемай усяго свету ... "

Зборнік "Наступствы Чарнобыльскай аварыі ў Беларусі." Мінск. Міжнародны вышэйшы Сахараўскі каледж па радыёэкалогіі. 1992 г., с. 82. М.: Остожье, 1997. - 224 с.

Як і ўсе іншыя кнігі Святланы Алексіевіч, "Чарнобыльская малітва" абсалютна дакументальная. Гэта дакументы не аб аварыі на Чарнобыльскай АЭС, не хроніка здарэння – гэта "хроніка будучыні". Прамая гаворка людзей, для якіх тое, што для ўсіх нас можа стаць будучым, ужо з'яўляецца сучаснасцю.

Чарнобыль – тое, пра што ўсе забыліся. Пра яго не ўспамінаюць, не дыскутуюць, не думаюць – практычна ніхто, акрамя тых, хто непасрэдна з ім сутыкнуўся. Якое б ні было стаўленне да гэтай тэмы на Украіне і ў Беларусі, дзе пытанне пра Чарнобыль – перш за ўсё пытанне палітычнае, для Расіі такой праблемы быццам не існуе. Мы можам казаць пра радыяцыю і баяцца яе наступстваў. Але ў нашай свядомасці не існуе "Чарнобыля", – асобай зямлі, іншай планеты, на якой ужо чвэрць стагоддзя ідзе сваё, іншае жыццё. Іншае яшчэ й таму, што мы так старанна ад яго адгароджваемся. Не бачым. Не чуем. Не хочам. Цяжка патрабаваць ад каго-небудзь, каб ён увесь час думаў пра Апакаліпсіс. Гэта і немагчыма, і не трэба. Але ёсць людзі, якія з гэтым ужо жывуць. Як яны жывуць – трэба ведаць.

Як усялякая грандыёзная падзея, Чарнобыль можа ўспрымацца на мностве розных узроўняў. Гэта і крах імперыі, сістэмы: у 1986 годзе сістэма яшчэ была, жыла, людзі жылі ёю – у што зараз ужо й не да канца верыцца. А для многіх яна павалілася менавіта ў 86-м – бо адбылося нешта такое, што несупаставіма з маштабамі імперыі і знаходзіцца ў іншай сістэме каардынат. Гэта змена сістэмы вымярэнняў – калі жыццё пачынае вымярацца ў бэрах, а надзея на выратаванне, на спыненне працэсу распаду – у мільярдах гадоў. І пра гэта павінны думаць усе тыя, хто нічога падобнага не ведаў раней. Гэта, перш за ўсё, працяг звычайнага жыцця – жыцця, якое ўжо стала незвычайным, неймаверным і немагчымым. Жыцця асобнага чалавека. Як жыць у Чарнобылі, як вучыць дзяцей у Чарнобылі, як нараджаць у Чарнобылі, як паміраць у Чарнобылі, як любіць ў Чарнобылі? Гэта сапраўды хроніка будучыні – гэта амаль падручнік, дзе нам распавядаюць, "як жыць".

Як усюды і заўсёды, самае моцнае ўражанне робіць каханне. Расповедам пра каханне кніга пачынаецца і расповедам пра каханне сканчаецца. Пра каханне, якое існуе нягледзячы на Чарнобыль.

фота актрысы тэатра Юліі Прудчанка

"По данным наблюдений, 29 апреля 1986 года высокий радиационный фон был зарегистрирован в Польше, Германии, Австрии, Румынии, 30 апреля – в Швейцарии и Северной Италии, 1-2 мая – во Франции, Бельгии, Нидерландах, Великобритании, северной Греции, 3 мая – в Израиле, Кувейте, Турции...

Заброшенные на большую высоту газообразные и летучие вещества распространялись глобально: 2 мая они зарегистрированы в Японии, 4 мая – в Китае, 5-го – в Индии, 5 и 6 мая – в США и Канаде.

Меньше недели понадобилось, чтобы Чернобыль стал проблемой всего мира..."

Сборник "Последствия Чернобыльской аварии в Беларуси." Минск. Международный высший Сахаровский колледж по радиоэкологии. 1992 г., с. 82. М.: Остожье, 1997.

Как и все другие книги Светланы Алексиевич, "Чернобыльская молитва" абсолютно документальна. Это не документы об аварии на Чернобыльской АЭС, не хроника происшедшего – это "хроника будущего". Прямая речь людей, для которых то, что для всех нас может стать будущим, уже является настоящим.

Чернобыль – то, о чем все забыли. О нем не вспоминают, не говорят, не думают – практически никто, кроме тех, кто непосредственно с ним столкнулся. Каково бы ни было отношение к этой теме на Украине и в Белоруссии, где вопрос о Чернобыле – прежде всего вопрос политический, для России такой проблемы будто не существует. Мы можем говорить о радиации и бояться и её последствий. Но в нашем сознании не существует "Чернобыля" – особой земли, другой планеты, на которой уже четверть века идёт своя, иная жизнь. Иная ещё и потому, что мы так старательно от неё отгораживаемся. Не видим. Не слышим. Не хотим. Трудно требовать от кого-либо, чтобы он постоянно думал об Апокалипсисе. Это и невозможно, и не нужно. Но есть люди, которые с этим уже живут. Как они живут – надо знать.

Как всякое грандиозное событие, Чернобыль может восприниматься на множестве разных уровней. Это и крах империи, системы: в 1986 году система ещё была, жила, люди жили ею – во что сейчас как-то уже не до конца верится. А для многих она рухнула именно в 86-м – ибо произошло нечто такое, что несопоставимо с масштабами империи и находится в другой системе координат. Это смена системы измерений – когда жизнь начинает измеряться в бэрах, а надежда на спасение, на прекращение процесса распада – в миллиардах лет. И об этом должны думать все те, кто ничего подобного не знал раньше. Это, прежде всего, продолжение обычной жизни – жизни, которая уже стала необычной, немыслимой и невозможной. Жизни отдельного человека. Как жить в Чернобыле, как учить детей в Чернобыле, как рожать в Чернобыле, как умирать в Чернобыле, как любить в Чернобыле? Это действительно хроника будущего – это почти учебник, где нам рассказывают, "как жить".

Как везде и всегда, самое сильное впечатление производит любовь. Рассказом о любви книга начинается и рассказом о любви заканчивается. О любви, существующей несмотря на Чернобыль.




Распечатано с сайта "Белорусы Москвы": BelMos.ru