Белорусы Москвы: BelMos.ru
Новость проекта от 16.12.2013
Адрес в Интернет: https://www.belmos.ru/news.php?id=222 


Вл. Даль о границе белорусского языка

"Тлумачальны слоўнік жывой вялікарускай мовы", складзены рускім навукоўцам Уладзімірам Далем, уяўляе цікавасць і пры вывучэнні мовы беларускай, у тым ліку яе распаўсюджанасці ў сярэдзіне XIX стагоддзя. Тым не менш, у беларускім масавым друку пра гэта практычна нічога не гаворыцца. Тэлеграф (http://telegraf.by) вырашыў паспрабаваць крыху выправіць сітуацыю.

Складанне слоўніка праходзіла ў часы, калі беларускі нацыянальны рух толькі пачынаў рабіць свае першыя крокі ў спробе зараджэння, таму папракнуць вучонага ў якой-небудзь палітычнай ангажаванасці ў дачыненні да беларускай мовы (Уладзімір Даль называў яе беларускай гаворкай) не выпадае. Ды і сам лексікограф ставіўся да мовы беларусаў з пэўнай непрыязнасцю. "Гэта заходняя беларуская агіда да гука "о" і прымусовы перавод яго ў "а", роўна як і адваротнае гэтаму, на ўсходзе, дзівіць вуха наша непрыемна, асабліва брыдка першае", - пісаў ён (Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. Том I: А-З. – М.: Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1955, стр. 50).

Разам з тым дадзеная цытата дазваляе выказаць здагадку, што прыпіскамі на карысць беларускай мовы навуковец не займаўся.

Такім чынам, згодна з Уладзімірам Далем, гаворка "беларуская, або смаленская, ідзе ад Масквы на захад і незаўважна пераходзіць у чыстую беларускую, на якую ўжо значна намякае нават гаворка ў Валакаламску, Рузе, Мажайску (цяпер заходняя частка Маскоўскай вобласці РФ - Тэлеграф)" ( стар 74). "Без усялякай нацяжкі можна ўключыць сюды ўсе заходнія губерні нашы, і тады да гаворкі гэтай будуць належаць губерні: Смаленская, Віцебская, Магілёўская, Ковенская, Віленская, Гарадзенская, Мінская; адны толькі паны, шляхта, гавораць там па-польску (верагодна, у разлік не браліся неславянскія мовы - Тэлеграф)", - гаворыцца ў слоўніку (стр. 74-75).

"У суседніх губернях Ржэў, Зубцоў (Цвярская вобласць РФ - Тэлеграф), Валакаламск, Мажайск (Маскоўская вобласць - Тэлеграф), Мядынск, Масальск (Калужская вобласць - Тэлеграф) носяць на сабе болей або меней прыкмет беларускай або смаленскай гаворкі", - адзначыў вучоны (с. 76).

У якасці ўзору гэтай беларускага гаворкі, ён прыводзіць наступныя выразы: Яж табе казав, ня бяри больши ад яднаго воза; ну и увзяу ба адзин; Як хто хочиць, так па сваём бацьку и плачиць; Каб ня дзирка у роци, хадзиу ба у злоци; Абицанка, цацанка, дурняги радасць; Ды сягодни и у городи жидау нетуци, дык и торгу нема, і г.д.

Па словах Даля, беларуская мова "распаўсюджваецца на захад, да польскіх губерняў, на поўдзень да маларускіх гаворак, адрозніваючыся ў розных мясцовасцях некаторымі асаблівасцямі і прымаючы, па суседстве словы, звароты і гаворку польскую, маларускую або вялікарускую, апошняе перадусім адносіцца да губерні Смаленскай; а моцны ўдзел беларускай чуваць у Чарнігаўскай, Арлоўскай, Калужскай, Цвярской, і асабліва ў Пскоўскай" (с. 76).

Чырвоным колерам указаны губерні, дзе, па В.Далю, сярод славянскіх моў панавала беларуская мова, ружовым - аказвала значны ўплыў.

Больш за тое, піша Даль (с. 76), "можна сказаць, што яна (беларуская гаворка - Тэлеграф) чуецца і ў Маскве, таму што аканне, ці высокая гаворка наша, якая стала агульнай, вядома паходзіць ад сумесі наўгародскай са смаленскай". Такім чынам, згодна з навукоўцам, сучасная руская мова ў значнай ступені паўстала пад уплывам беларускай мовы. Гэта таксама абвяргае меркаванне шэрагу людзей аб тым, што беларуская мова з'яўляецца сумессю рускай з польскай, паколькі сама беларуская аказала істотны ўплыў на рускую.

Беларускі моўны ўплыў Уладзімір Даль адзначае і на наўгародскай мове, у якую, па яго словах (с. 51), "словы гэтыя зайшлі на поўнач... з Белай Русі, праз Цвер і Пскоў". Якія словы трапілі ў наўгародскія землі з беларускіх, відаць на прыкладах асаблівых слоў, якія прыводзіць вучоны. Так, для Наўгародскай губерні характэрныя наступныя адметныя словы: пончохи – чулки - панчохі, черевики – башмаки - чаравікі, свитка – сермяга - світка, швец – портной - шавец, почекать – подождать - пачакаць, позвонец – колокольчик - званочак, домовище – гроб - дамавіна, орать – пахать - араць, дековаться – насмехаться - здзекавацца, пеун – петух - певень, чуть – чуять, слышать - чуць, даси – дашь – дасі и т.д. Для Цвярской: трохи – мало - трохі, сподобить – полюбить - спадабаць, досыть – довольно - досыць, полица – полка - паліца, шкода – изъян - шкода, зробить – сделать - зрабіць, уперши – впервые - упершыню, торба – мешок - торба, толока – помочь - талака, горелка – водка - гарэлка, хата – изба - хата, вжахнуться – испугаться - ужахнуцца, дужа – очень - дужа, знайти – найти - знайсці, цубуля – лук - цыбуля, хувать – прятать - хаваць, сопсовать – испортить - сапсаваць, поратовать – спасать – уратаваць и г.д. (стр. 51).

У Цвярской губерні, на думку Уладзіміра Даля, уплыў беларускай мовы найбольш моцны ва ўжо згаданым Ржэве ("цокаюць, дзэкаюць, г прамаўляюць прыдыханнем, ставяць х замест ф, і наадварот, У замест Ў, Я замест Е; Ы замест О; падвойнае ш замест щ"(с. 55)), у Пскоўскай - "Апочка і Вялікія Лукі - [належаць] Беларусі, хаця і не столькі, як Цвярское Заволжа"(с. 56). "Масальскі павет выдатна суседнічае з беларусамі... у смаленскай палове жывуць палехі, зусім адрозныя скажонай гаворкай, прыдатнай больш да дрэннай смаленскай" (с. 70). Прысутнічаюць беларускія асаблівасці і ў мове іншых рэгіёнаў.

Характэрна, што ўсе землі, на якія мела ўплыў беларуская мову, у розныя перыяды сваёй гісторыі ўваходзілі ў склад Вялікага княства Літоўскага.

Акрамя таго, Уладзімір Даль у раздзеле аб Смаленскай (беларускай) гаворцы (стр. 74-76) апісаў шэраг граматычных i фанетычных асаблівасцяў беларускай мовы, асаблівасці ўтварэння імёнаў па бацьку і гэтак далей. Мноства беларускіх слоў і пісьмовыя тлумачэнні іх значэнняў можна знайсці і ў самім слоўніку з паметай зах. або запд.

Такім чынам, як мы бачым, "Тлумачальны слоўнік жывой вялікарускай мовы" можа быць цікавы для аматараў беларускай мовы і гісторыі. Да таго ж на падставе слоўніка можна скласці і невялікі слоўнік беларускай лексікі XIX стагоддзя, часткова ўжо забытай. /Максім Гацак/

.

В. Даль о границе белорусского языка и его влиянии на русский

"Толковый словарь живого великорусского языка", составленный русским учёным Владимиром Далем, представляет интерес и при изучении языка белорусского, в том числе его распространённости в середине XIX века. Тем не менее, в белорусской массовой печати об этом практически ничего не говорится. Телеграф (http://telegraf.by) решил попытаться немного исправить это.

Составление словаря проходило во времена, когда белорусское национальное движение только начинало делать свои первые шаги в попытке своего зарождения, поэтому упрекнуть учёного в какой-либо политической ангажированности в отношении белорусского языка (Владимир Даль называл его белорусским наречием) не приходится. Да и сам лексикограф относился к языку белорусов с определённой неприязнью. "Это западное белорусское отвращение от звука о и насильственное обращение его в а, равно как и противное сему, на востоке, поражает ухо наше неприятно, особенно противно первое", - писал он (здесь и далее цитаты даются по изданию Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. Том I: А-З. – М.: Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1955, стр. 50).

Вместе с тем данная цитата позволяет предположить, что приписками в пользу белорусского языка учёный не занимался.

Итак, согласно Владимиру Далю, наречие "белорусское, или смоленское, идет от Москвы на запад и незаметно переходит в чистое белорусское, на которое уже значительно намекает даже говор в Волоколамске, Рузе, Можайске (теперь западная часть Московской области РФ – Телеграф)" (стр. 74). "Без всякой натяжки можно включить сюда все западные губернии наши, и тогда к наречию этому будут принадлежать губернии: Смоленская, Витебская, Могилёвская, Ковенская, Виленская, Гродненская, Минская; одни только паны, шляхта, говорят там по-польски (вероятно, в расчёт не брались неславянские языки – Телеграф)", - говорится в словаре (стр. 74-75).

"В соседних губерниях Ржев, Зубцов (Тверская область РФ – Телеграф), Волоколамск, Можайск (Московская область – Телеграф), Медынск, Мосальск (Калужская область – Телеграф) носят на себе более или менее признаков белорусского или смоленского говора", - отметил ученый (стр. 76).

В качестве образца этого белорусского говора, он приводит следующие выражения: Яж табе казав, ня бяри больши ад яднаго воза; ну и увзяу ба адзин; Як хто хочиць, так па сваём бацьку и плачиць; Каб ня дзирка у роци, хадзиу ба у злоци; Абицанка, цацанка, дурняги радасць; Ды сягодни и у городи жидау нетуци, дык и торгу не и так далее.

По словам Даля, белорусский язык "распространяется на запад, до польских губерний, на юг до малорусских, отличаясь в различных местностях некоторыми особенностями и принимая, по соседству слова, обороты и говор польский, малорусский или великорусский, последнее в особенности относится до губернии Смоленской; а сильное участие белорусского слышно в Черниговской, Орловской, Калужской, Тверской, и особенно в Псковской" (стр. 76).

Красным цветом показаны губернии, где, по В.Далю, среди славянских языков господствовал белорусский яызк, розовым - оказывал значительное влияние

Более того, пишет Даль (стр. 76), "можно сказать, что оно (белорусское наречие – Телеграф) слышится и в Москве, потому что аканье, или высокий говор наш, сделавшийся общим, конечно произошёл от смеси новгородского со смоленским". Таким образом, согласно учёному, современный русский язык в значительной степени возник под влиянием белорусского языка. Это также опровергает мнение ряда людей о том, что белорусский язык является смесью русского с польским, поскольку сам белорусский оказал существенное влияние на русский.

Белорусское языковое влияние Владимир Даль отмечает и на новгородское наречие, в которое, по его словам (стр. 51), "слова эти зашли на север … из Белой Руси, через Тверь и Псков". Какие слова попали в новгородские земли с белорусских, видно на примерах особых слов, которые приводит учёный. Так, для Новгородской губернии характерны следующие особые слова: пончохи – чулки - панчохі, черевики – башмаки - чаравікі, свитка – сермяга - світка, швец – портной - шавец, почекать – подождать - пачакаць, позвонец – колокольчик - званочак, домовище – гроб - дамавіна, орать – пахать - араць, дековаться – насмехаться - здзекавацца, пеун – петух - певень, чуть – чуять, слышать - чуць, даси – дашь – дасі и т.д., для Тверской: трохи – мало - трохі, сподобить – полюбить - спадабаць, досыть – довольно - досыць, полица – полка - паліца, шкода – изъян - шкода, зробить – сделать - зрабіць, уперши – впервые - упершыню, торба – мешок - торба, толока – помочь - талака, горелка – водка - гарэлка, хата – изба - хата, вжахнуться – испугаться - ужахнуцца, дужа – очень - дужа, знайти – найти - знайсці, цубуля – лук - цыбуля, хувать – прятать - хаваць, сопсовать – испортить - сапсаваць, поратовать – спасать – уратаваць и т.д. (стр. 51).

В Тверской губернии, по мнению Владимира Даля, влияние белорусского языка наиболее сильное в уже упоминаемом Ржеве ("цокают, дзекают, г произносят придыханьем, ставят х вместо ф, и наоборот, у вм. в, я вм. е; ы вм. о; двойное ш вместо щ" (Стр. 55)), в Псковской - "Опочка и Великие Луки – [принадлежат] Белоруссии, хотя и не столько, как тверское заволжье" (стр. 56). "Мосальский уезд замечательно соседствует с белорусами… в смоленской половине живут полехи, вовсе отличающиеся искажённым наречием, подходящим более к дурному смоленскому" (стр. 70). Присутствуют белорусские особенности и в речи других регионов.

Примечательно, что все земли, на которых имел влияние белорусский язык, в различные периоды своей истории входили в состав Великого княжества Литовского.

Кроме того, Владимир Даль в разделе о Смоленском (белорусском) наречии (стр. 74-76) описал ряд грамматических и фонетических особенностей белорусского языка, особенности образования отчеств и так далее. Множество белорусских слов и объяснений их значений можно найти и в самом словаре с пометкой зап. или запд.

Таким образом, как представляется, "Толковый словарь живого великорусского языка" может быть интересен для любителей белорусского языка и истории. К тому же на основании словаря можно составить и небольшой словарь белорусской лексики XIX века, частично уже забытой.

Максим Гацак

http://telegraf.by/by/2013/05/vladimir-dal-o-granice-belorusskogo-yazika-i-ego-vliyanii-na-russkii




Распечатано с сайта "Белорусы Москвы": BelMos.ru