Белорусы Москвы
Белорусы Москвы
Для кого этот сайт?
Для нас, белорусов, находящихся в Москве.
Новости
Главная > Новости проекта > Вл. Даль о границе белорусского языка
 

Вл. Даль о границе белорусского языка

"Тлумачальны слоўнік жывой вялікарускай мовы", складзены рускім навукоўцам Уладзімірам Далем, уяўляе цікавасць і пры вывучэнні мовы беларускай, у тым ліку яе распаўсюджанасці ў сярэдзіне XIX стагоддзя. Тым не менш, у беларускім масавым друку пра гэта практычна нічога не гаворыцца. Тэлеграф (http://telegraf.by) вырашыў паспрабаваць крыху выправіць сітуацыю.

Складанне слоўніка праходзіла ў часы, калі беларускі нацыянальны рух толькі пачынаў рабіць свае першыя крокі ў спробе зараджэння, таму папракнуць вучонага ў якой-небудзь палітычнай ангажаванасці ў дачыненні да беларускай мовы (Уладзімір Даль называў яе беларускай гаворкай) не выпадае. Ды і сам лексікограф ставіўся да мовы беларусаў з пэўнай непрыязнасцю. "Гэта заходняя беларуская агіда да гука "о" і прымусовы перавод яго ў "а", роўна як і адваротнае гэтаму, на ўсходзе, дзівіць вуха наша непрыемна, асабліва брыдка першае", - пісаў ён (Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. Том I: А-З. – М.: Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1955, стр. 50).

Разам з тым дадзеная цытата дазваляе выказаць здагадку, што прыпіскамі на карысць беларускай мовы навуковец не займаўся.

Такім чынам, згодна з Уладзімірам Далем, гаворка "беларуская, або смаленская, ідзе ад Масквы на захад і незаўважна пераходзіць у чыстую беларускую, на якую ўжо значна намякае нават гаворка ў Валакаламску, Рузе, Мажайску (цяпер заходняя частка Маскоўскай вобласці РФ - Тэлеграф)" ( стар 74). "Без усялякай нацяжкі можна ўключыць сюды ўсе заходнія губерні нашы, і тады да гаворкі гэтай будуць належаць губерні: Смаленская, Віцебская, Магілёўская, Ковенская, Віленская, Гарадзенская, Мінская; адны толькі паны, шляхта, гавораць там па-польску (верагодна, у разлік не браліся неславянскія мовы - Тэлеграф)", - гаворыцца ў слоўніку (стр. 74-75).

"У суседніх губернях Ржэў, Зубцоў (Цвярская вобласць РФ - Тэлеграф), Валакаламск, Мажайск (Маскоўская вобласць - Тэлеграф), Мядынск, Масальск (Калужская вобласць - Тэлеграф) носяць на сабе болей або меней прыкмет беларускай або смаленскай гаворкі", - адзначыў вучоны (с. 76).

У якасці ўзору гэтай беларускага гаворкі, ён прыводзіць наступныя выразы: Яж табе казав, ня бяри больши ад яднаго воза; ну и увзяу ба адзин; Як хто хочиць, так па сваём бацьку и плачиць; Каб ня дзирка у роци, хадзиу ба у злоци; Абицанка, цацанка, дурняги радасць; Ды сягодни и у городи жидау нетуци, дык и торгу нема, і г.д.

Па словах Даля, беларуская мова "распаўсюджваецца на захад, да польскіх губерняў, на поўдзень да маларускіх гаворак, адрозніваючыся ў розных мясцовасцях некаторымі асаблівасцямі і прымаючы, па суседстве словы, звароты і гаворку польскую, маларускую або вялікарускую, апошняе перадусім адносіцца да губерні Смаленскай; а моцны ўдзел беларускай чуваць у Чарнігаўскай, Арлоўскай, Калужскай, Цвярской, і асабліва ў Пскоўскай" (с. 76).

Чырвоным колерам указаны губерні, дзе, па В.Далю, сярод славянскіх моў панавала беларуская мова, ружовым - аказвала значны ўплыў.

Больш за тое, піша Даль (с. 76), "можна сказаць, што яна (беларуская гаворка - Тэлеграф) чуецца і ў Маскве, таму што аканне, ці высокая гаворка наша, якая стала агульнай, вядома паходзіць ад сумесі наўгародскай са смаленскай". Такім чынам, згодна з навукоўцам, сучасная руская мова ў значнай ступені паўстала пад уплывам беларускай мовы. Гэта таксама абвяргае меркаванне шэрагу людзей аб тым, што беларуская мова з'яўляецца сумессю рускай з польскай, паколькі сама беларуская аказала істотны ўплыў на рускую.

Беларускі моўны ўплыў Уладзімір Даль адзначае і на наўгародскай мове, у якую, па яго словах (с. 51), "словы гэтыя зайшлі на поўнач... з Белай Русі, праз Цвер і Пскоў". Якія словы трапілі ў наўгародскія землі з беларускіх, відаць на прыкладах асаблівых слоў, якія прыводзіць вучоны. Так, для Наўгародскай губерні характэрныя наступныя адметныя словы: пончохи – чулки - панчохі, черевики – башмаки - чаравікі, свитка – сермяга - світка, швец – портной - шавец, почекать – подождать - пачакаць, позвонец – колокольчик - званочак, домовище – гроб - дамавіна, орать – пахать - араць, дековаться – насмехаться - здзекавацца, пеун – петух - певень, чуть – чуять, слышать - чуць, даси – дашь – дасі и т.д. Для Цвярской: трохи – мало - трохі, сподобить – полюбить - спадабаць, досыть – довольно - досыць, полица – полка - паліца, шкода – изъян - шкода, зробить – сделать - зрабіць, уперши – впервые - упершыню, торба – мешок - торба, толока – помочь - талака, горелка – водка - гарэлка, хата – изба - хата, вжахнуться – испугаться - ужахнуцца, дужа – очень - дужа, знайти – найти - знайсці, цубуля – лук - цыбуля, хувать – прятать - хаваць, сопсовать – испортить - сапсаваць, поратовать – спасать – уратаваць и г.д. (стр. 51).

У Цвярской губерні, на думку Уладзіміра Даля, уплыў беларускай мовы найбольш моцны ва ўжо згаданым Ржэве ("цокаюць, дзэкаюць, г прамаўляюць прыдыханнем, ставяць х замест ф, і наадварот, У замест Ў, Я замест Е; Ы замест О; падвойнае ш замест щ"(с. 55)), у Пскоўскай - "Апочка і Вялікія Лукі - [належаць] Беларусі, хаця і не столькі, як Цвярское Заволжа"(с. 56). "Масальскі павет выдатна суседнічае з беларусамі... у смаленскай палове жывуць палехі, зусім адрозныя скажонай гаворкай, прыдатнай больш да дрэннай смаленскай" (с. 70). Прысутнічаюць беларускія асаблівасці і ў мове іншых рэгіёнаў.

Характэрна, што ўсе землі, на якія мела ўплыў беларуская мову, у розныя перыяды сваёй гісторыі ўваходзілі ў склад Вялікага княства Літоўскага.

Акрамя таго, Уладзімір Даль у раздзеле аб Смаленскай (беларускай) гаворцы (стр. 74-76) апісаў шэраг граматычных i фанетычных асаблівасцяў беларускай мовы, асаблівасці ўтварэння імёнаў па бацьку і гэтак далей. Мноства беларускіх слоў і пісьмовыя тлумачэнні іх значэнняў можна знайсці і ў самім слоўніку з паметай зах. або запд.

Такім чынам, як мы бачым, "Тлумачальны слоўнік жывой вялікарускай мовы" можа быць цікавы для аматараў беларускай мовы і гісторыі. Да таго ж на падставе слоўніка можна скласці і невялікі слоўнік беларускай лексікі XIX стагоддзя, часткова ўжо забытай. /Максім Гацак/

.

В. Даль о границе белорусского языка и его влиянии на русский

"Толковый словарь живого великорусского языка", составленный русским учёным Владимиром Далем, представляет интерес и при изучении языка белорусского, в том числе его распространённости в середине XIX века. Тем не менее, в белорусской массовой печати об этом практически ничего не говорится. Телеграф (http://telegraf.by) решил попытаться немного исправить это.

Составление словаря проходило во времена, когда белорусское национальное движение только начинало делать свои первые шаги в попытке своего зарождения, поэтому упрекнуть учёного в какой-либо политической ангажированности в отношении белорусского языка (Владимир Даль называл его белорусским наречием) не приходится. Да и сам лексикограф относился к языку белорусов с определённой неприязнью. "Это западное белорусское отвращение от звука о и насильственное обращение его в а, равно как и противное сему, на востоке, поражает ухо наше неприятно, особенно противно первое", - писал он (здесь и далее цитаты даются по изданию Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. Том I: А-З. – М.: Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1955, стр. 50).

Вместе с тем данная цитата позволяет предположить, что приписками в пользу белорусского языка учёный не занимался.

Итак, согласно Владимиру Далю, наречие "белорусское, или смоленское, идет от Москвы на запад и незаметно переходит в чистое белорусское, на которое уже значительно намекает даже говор в Волоколамске, Рузе, Можайске (теперь западная часть Московской области РФ – Телеграф)" (стр. 74). "Без всякой натяжки можно включить сюда все западные губернии наши, и тогда к наречию этому будут принадлежать губернии: Смоленская, Витебская, Могилёвская, Ковенская, Виленская, Гродненская, Минская; одни только паны, шляхта, говорят там по-польски (вероятно, в расчёт не брались неславянские языки – Телеграф)", - говорится в словаре (стр. 74-75).

"В соседних губерниях Ржев, Зубцов (Тверская область РФ – Телеграф), Волоколамск, Можайск (Московская область – Телеграф), Медынск, Мосальск (Калужская область – Телеграф) носят на себе более или менее признаков белорусского или смоленского говора", - отметил ученый (стр. 76).

В качестве образца этого белорусского говора, он приводит следующие выражения: Яж табе казав, ня бяри больши ад яднаго воза; ну и увзяу ба адзин; Як хто хочиць, так па сваём бацьку и плачиць; Каб ня дзирка у роци, хадзиу ба у злоци; Абицанка, цацанка, дурняги радасць; Ды сягодни и у городи жидау нетуци, дык и торгу не и так далее.

По словам Даля, белорусский язык "распространяется на запад, до польских губерний, на юг до малорусских, отличаясь в различных местностях некоторыми особенностями и принимая, по соседству слова, обороты и говор польский, малорусский или великорусский, последнее в особенности относится до губернии Смоленской; а сильное участие белорусского слышно в Черниговской, Орловской, Калужской, Тверской, и особенно в Псковской" (стр. 76).

Красным цветом показаны губернии, где, по В.Далю, среди славянских языков господствовал белорусский яызк, розовым - оказывал значительное влияние

Более того, пишет Даль (стр. 76), "можно сказать, что оно (белорусское наречие – Телеграф) слышится и в Москве, потому что аканье, или высокий говор наш, сделавшийся общим, конечно произошёл от смеси новгородского со смоленским". Таким образом, согласно учёному, современный русский язык в значительной степени возник под влиянием белорусского языка. Это также опровергает мнение ряда людей о том, что белорусский язык является смесью русского с польским, поскольку сам белорусский оказал существенное влияние на русский.

Белорусское языковое влияние Владимир Даль отмечает и на новгородское наречие, в которое, по его словам (стр. 51), "слова эти зашли на север … из Белой Руси, через Тверь и Псков". Какие слова попали в новгородские земли с белорусских, видно на примерах особых слов, которые приводит учёный. Так, для Новгородской губернии характерны следующие особые слова: пончохи – чулки - панчохі, черевики – башмаки - чаравікі, свитка – сермяга - світка, швец – портной - шавец, почекать – подождать - пачакаць, позвонец – колокольчик - званочак, домовище – гроб - дамавіна, орать – пахать - араць, дековаться – насмехаться - здзекавацца, пеун – петух - певень, чуть – чуять, слышать - чуць, даси – дашь – дасі и т.д., для Тверской: трохи – мало - трохі, сподобить – полюбить - спадабаць, досыть – довольно - досыць, полица – полка - паліца, шкода – изъян - шкода, зробить – сделать - зрабіць, уперши – впервые - упершыню, торба – мешок - торба, толока – помочь - талака, горелка – водка - гарэлка, хата – изба - хата, вжахнуться – испугаться - ужахнуцца, дужа – очень - дужа, знайти – найти - знайсці, цубуля – лук - цыбуля, хувать – прятать - хаваць, сопсовать – испортить - сапсаваць, поратовать – спасать – уратаваць и т.д. (стр. 51).

В Тверской губернии, по мнению Владимира Даля, влияние белорусского языка наиболее сильное в уже упоминаемом Ржеве ("цокают, дзекают, г произносят придыханьем, ставят х вместо ф, и наоборот, у вм. в, я вм. е; ы вм. о; двойное ш вместо щ" (Стр. 55)), в Псковской - "Опочка и Великие Луки – [принадлежат] Белоруссии, хотя и не столько, как тверское заволжье" (стр. 56). "Мосальский уезд замечательно соседствует с белорусами… в смоленской половине живут полехи, вовсе отличающиеся искажённым наречием, подходящим более к дурному смоленскому" (стр. 70). Присутствуют белорусские особенности и в речи других регионов.

Примечательно, что все земли, на которых имел влияние белорусский язык, в различные периоды своей истории входили в состав Великого княжества Литовского.

Кроме того, Владимир Даль в разделе о Смоленском (белорусском) наречии (стр. 74-76) описал ряд грамматических и фонетических особенностей белорусского языка, особенности образования отчеств и так далее. Множество белорусских слов и объяснений их значений можно найти и в самом словаре с пометкой зап. или запд.

Таким образом, как представляется, "Толковый словарь живого великорусского языка" может быть интересен для любителей белорусского языка и истории. К тому же на основании словаря можно составить и небольшой словарь белорусской лексики XIX века, частично уже забытой.

Максим Гацак

http://telegraf.by/by/2013/05/vladimir-dal-o-granice-belorusskogo-yazika-i-ego-vliyanii-na-russkii

16.12.2013
версия для печати
<< Вернуться Назад
Архив - новости проекта
03.12.2021
28.10.2021
20.04.2021
19.04.2021
16.03.2021
16.10.2020
04.10.2020
28.04.2020
26.11.2019
22.11.2019
09.09.2019
23.06.2019
06.06.2019
01.05.2019
17.04.2019
11.04.2019
01.04.2019
22.03.2019
25.02.2019
23.12.2018
10.12.2018
31.10.2018
27.09.2018
24.09.2018
03.07.2018
11.06.2018
26.05.2018
25.01.2018
25.12.2017
01.11.2017
26.10.2017
18.10.2017
08.10.2017
21.06.2017
17.05.2017
04.05.2017
01.04.2017
31.03.2017
02.01.2017
28.12.2016
15.12.2016
08.12.2016
21.11.2016
20.11.2016
10.11.2016
04.11.2016
28/09/2016
04.07.2016
12.06.2016
20.03.2016
15.03.2016
21.12.2015
25.11.2015
15.11.2015
14.11.2015
27.10.2015
14.10.2015
13.10.2015
18.09.2015
18.09.2015
05.09.2015
04.09.2015
20.08.2015
13.08.2015
12/08/2015
22.07.2015
26.05.2015
07.05.2015
04.05.5015
14.04.2015
20.03.2015
06.03.2015
03.03.2015
23.02.2015
25.01.2015
13.01.2015
13.12.2014
10.12.2014
09.12.2014
05.12.2014
02.11.2014
28.11.2014
23.09.2014
08.0902014
03.09.2014
02.09.2014
04/07/2014
24.06.2014
19.06.2014
15.06.2014
01.06.2014
27.05.2014
22.04.2014
10.04.2014
01.04.2014
18.03.2014
05.03.2014
15.02.2014
12.01.2014
12.01.2014
24.12.2013
20.12.2013
19.12.2013
16.12.2013
13.12.2013
05.12.2013
29.11.2013
16.11.2013
14.11.2013
13.11.2013
11.11.2013
01.11.2013
18.10.2013
12.10.2013
29/09/2013
15.09.2013
08.07.2013
01.07.2013
12.06.2013
05.06.2013
28.05.2013
26.05.2013
21.05.2013
29.04.2013
17.04.2013
02.04.2013
29.03.2013
23.03.2013
19.03.2013
19.03.2013
19.03.2013
14.03.2013
11.03.3013
18.02.2013
07.02.2013
30.01.2013
27.01.2013
17.01.2013
14.01.2012
13.01.2013
19.12.2012
11.12.2012
26.11.2012
14.11.2012
09.11.2012
30/10/2012
24.10.2012
24.10.2012
24.10.2012
23.10.2012
15.10.2012
01.10.2012
24.09.2012
24.09.2012
20.09.2012
12.09.2012
15082012
27.07.2012
10.07.2012
07.07.2012
01.07.2012
27.06.2012
26.04.2012
26.04.2012
13.04.2012
10.04.2012
21.03/2012
20.03.2012
11.03.2012
15.02.2012
09.02.2012
08.02.2012
30.01.2012
24.01.2012
18.01.2012
12.01.2012
12.12.2011
01.12.2011
02.11.2011
28.10.2011
05.10.2011
29.09.2011
21.09.2011
08.09.2011
05.09.2011
31.08.2011
31.08.2011
27.07.2011
18.06.2011
09.06.2011
07.06.2011
18.05.2011
28.04.2011
27.04.2011
19.04.2011
12.04.2011
10.04.2011
05.04.2011
04.04.2011
13.03.2011
11.03.2011
03.03.2011
17.02.2011
16.02.2011
20.12.2010
01.12.2010
26.11.2010
20.11.2010
19.11.2010
16.11.2010
12.11.10
11.11.2010
05.11.2010
01.11.2010
29.10.2010
25.10.2010
12.10.2010
17.09.2010
14.09.2010
14.09.2010
14.09.2010
03.09.2010
03.09.2010
24.08.2010
24.08.2010
23.08.2010
17.08.2010
26.07.2010
09.07.2010
19.06.2010
18.06.2010
10.06.2010
31.05.2010
11.05.2010
29.03.2010
29.03.2010
27.03.2010
19.03.2010
17.03.2010
02.03.2010
09.02.2010
29.01.2010
14.01.2010
23.11.2009
06.11.2009
02.10.2009
04.09.2009
02.09.2009
29.08.2009
27.08.2009
06.08.2009
03.08.2009
24.07.2009
06.07.2009
23.06.2009
05.06.2009
30.05.2009
28.05.09
28.05.2009
28.05.2009
14.05.2009
03.05.2009
24.04.2009
17.04.2009
17.04.2009
07.04.2009
03.04.2009
21.01.2009
26.12.2008
17.10.2008
14.10.2008
11.09.2008
09.09.2008
01.07.2008
23.06.2008
21.05.2008
18.04.2008
25.03.2008
18.02.2008
10.02.2008
26.12.2007
19.12.2007
13.12.2007
03.12.2007
14.11.2007
23.10.2007
15.10.2007
03.10.2007
27.09.2007
24.09.2007
13.09.2007
13.07.2007
07.05.2007
26.04.2007
09.04.2007
03.04.2007
24.02.2007
23.01.2007
19.01.2007
07.01.2007
10.12.2006
29.11.2006
01.10.2006
>> Весь архив