Белорусы Москвы
Белорусы Москвы
Для кого этот сайт?
Для нас, белорусов, находящихся в Москве.
Новости
Главная > Новости проекта > Новы спектакль Маскоўскага беларускага тэатра
 

Новы спектакль Маскоўскага беларускага тэатра

Аварыя на чарнобыльскай АЭС адбылася 26 красавіка 1986 года.

"Па дадзеных назіранняў, 29 красавіка 1986 года высокі радыяцыйны фон быў зарэгістраваны ў Польшчы, Германіі, Аўстрыі, Румыніі, 30 красавіка – у Швейцарыі і Паўночнай Італіі, 1-2 мая – у Францыі, Бельгіі, Нідэрландах, Вялікабрытаніі, паўночнай Грэцыі, 3 мая – у Ізраілі, Кувейце, Турцыі ...

Закінутыя на вялікую вышыню газападобныя і лятучыя рэчывы распаўсюджваліся глабальна: 2 мая яны зарэгістраваны ў Японіі, 4 мая – у Кітаі, 5-га – у Індыі, 5 і 6 мая – у ЗША і Канадзе.

Менш за тыдзень спатрэбілася, каб Чарнобыль стаў праблемай усяго свету ... "

Зборнік "Наступствы Чарнобыльскай аварыі ў Беларусі." Мінск. Міжнародны вышэйшы Сахараўскі каледж па радыёэкалогіі. 1992 г., с. 82. М.: Остожье, 1997. - 224 с.

Як і ўсе іншыя кнігі Святланы Алексіевіч, "Чарнобыльская малітва" абсалютна дакументальная. Гэта дакументы не аб аварыі на Чарнобыльскай АЭС, не хроніка здарэння – гэта "хроніка будучыні". Прамая гаворка людзей, для якіх тое, што для ўсіх нас можа стаць будучым, ужо з'яўляецца сучаснасцю.

Чарнобыль – тое, пра што ўсе забыліся. Пра яго не ўспамінаюць, не дыскутуюць, не думаюць – практычна ніхто, акрамя тых, хто непасрэдна з ім сутыкнуўся. Якое б ні было стаўленне да гэтай тэмы на Украіне і ў Беларусі, дзе пытанне пра Чарнобыль – перш за ўсё пытанне палітычнае, для Расіі такой праблемы быццам не існуе. Мы можам казаць пра радыяцыю і баяцца яе наступстваў. Але ў нашай свядомасці не існуе "Чарнобыля", – асобай зямлі, іншай планеты, на якой ужо чвэрць стагоддзя ідзе сваё, іншае жыццё. Іншае яшчэ й таму, што мы так старанна ад яго адгароджваемся. Не бачым. Не чуем. Не хочам. Цяжка патрабаваць ад каго-небудзь, каб ён увесь час думаў пра Апакаліпсіс. Гэта і немагчыма, і не трэба. Але ёсць людзі, якія з гэтым ужо жывуць. Як яны жывуць – трэба ведаць.

Як усялякая грандыёзная падзея, Чарнобыль можа ўспрымацца на мностве розных узроўняў. Гэта і крах імперыі, сістэмы: у 1986 годзе сістэма яшчэ была, жыла, людзі жылі ёю – у што зараз ужо й не да канца верыцца. А для многіх яна павалілася менавіта ў 86-м – бо адбылося нешта такое, што несупаставіма з маштабамі імперыі і знаходзіцца ў іншай сістэме каардынат. Гэта змена сістэмы вымярэнняў – калі жыццё пачынае вымярацца ў бэрах, а надзея на выратаванне, на спыненне працэсу распаду – у мільярдах гадоў. І пра гэта павінны думаць усе тыя, хто нічога падобнага не ведаў раней. Гэта, перш за ўсё, працяг звычайнага жыцця – жыцця, якое ўжо стала незвычайным, неймаверным і немагчымым. Жыцця асобнага чалавека. Як жыць у Чарнобылі, як вучыць дзяцей у Чарнобылі, як нараджаць у Чарнобылі, як паміраць у Чарнобылі, як любіць ў Чарнобылі? Гэта сапраўды хроніка будучыні – гэта амаль падручнік, дзе нам распавядаюць, "як жыць".

Як усюды і заўсёды, самае моцнае ўражанне робіць каханне. Расповедам пра каханне кніга пачынаецца і расповедам пра каханне сканчаецца. Пра каханне, якое існуе нягледзячы на Чарнобыль.

фота актрысы тэатра Юліі Прудчанка

"По данным наблюдений, 29 апреля 1986 года высокий радиационный фон был зарегистрирован в Польше, Германии, Австрии, Румынии, 30 апреля – в Швейцарии и Северной Италии, 1-2 мая – во Франции, Бельгии, Нидерландах, Великобритании, северной Греции, 3 мая – в Израиле, Кувейте, Турции...

Заброшенные на большую высоту газообразные и летучие вещества распространялись глобально: 2 мая они зарегистрированы в Японии, 4 мая – в Китае, 5-го – в Индии, 5 и 6 мая – в США и Канаде.

Меньше недели понадобилось, чтобы Чернобыль стал проблемой всего мира..."

Сборник "Последствия Чернобыльской аварии в Беларуси." Минск. Международный высший Сахаровский колледж по радиоэкологии. 1992 г., с. 82. М.: Остожье, 1997.

Как и все другие книги Светланы Алексиевич, "Чернобыльская молитва" абсолютно документальна. Это не документы об аварии на Чернобыльской АЭС, не хроника происшедшего – это "хроника будущего". Прямая речь людей, для которых то, что для всех нас может стать будущим, уже является настоящим.

Чернобыль – то, о чем все забыли. О нем не вспоминают, не говорят, не думают – практически никто, кроме тех, кто непосредственно с ним столкнулся. Каково бы ни было отношение к этой теме на Украине и в Белоруссии, где вопрос о Чернобыле – прежде всего вопрос политический, для России такой проблемы будто не существует. Мы можем говорить о радиации и бояться и её последствий. Но в нашем сознании не существует "Чернобыля" – особой земли, другой планеты, на которой уже четверть века идёт своя, иная жизнь. Иная ещё и потому, что мы так старательно от неё отгораживаемся. Не видим. Не слышим. Не хотим. Трудно требовать от кого-либо, чтобы он постоянно думал об Апокалипсисе. Это и невозможно, и не нужно. Но есть люди, которые с этим уже живут. Как они живут – надо знать.

Как всякое грандиозное событие, Чернобыль может восприниматься на множестве разных уровней. Это и крах империи, системы: в 1986 году система ещё была, жила, люди жили ею – во что сейчас как-то уже не до конца верится. А для многих она рухнула именно в 86-м – ибо произошло нечто такое, что несопоставимо с масштабами империи и находится в другой системе координат. Это смена системы измерений – когда жизнь начинает измеряться в бэрах, а надежда на спасение, на прекращение процесса распада – в миллиардах лет. И об этом должны думать все те, кто ничего подобного не знал раньше. Это, прежде всего, продолжение обычной жизни – жизни, которая уже стала необычной, немыслимой и невозможной. Жизни отдельного человека. Как жить в Чернобыле, как учить детей в Чернобыле, как рожать в Чернобыле, как умирать в Чернобыле, как любить в Чернобыле? Это действительно хроника будущего – это почти учебник, где нам рассказывают, "как жить".

Как везде и всегда, самое сильное впечатление производит любовь. Рассказом о любви книга начинается и рассказом о любви заканчивается. О любви, существующей несмотря на Чернобыль.

29.03.2013
версия для печати
<< Вернуться Назад
Архив - новости проекта
03.12.2021
28.10.2021
20.04.2021
19.04.2021
16.03.2021
16.10.2020
04.10.2020
28.04.2020
26.11.2019
22.11.2019
09.09.2019
23.06.2019
06.06.2019
01.05.2019
17.04.2019
11.04.2019
01.04.2019
22.03.2019
25.02.2019
23.12.2018
10.12.2018
31.10.2018
27.09.2018
24.09.2018
03.07.2018
11.06.2018
26.05.2018
25.01.2018
25.12.2017
01.11.2017
26.10.2017
18.10.2017
08.10.2017
21.06.2017
17.05.2017
04.05.2017
01.04.2017
31.03.2017
02.01.2017
28.12.2016
15.12.2016
08.12.2016
21.11.2016
20.11.2016
10.11.2016
04.11.2016
28/09/2016
04.07.2016
12.06.2016
20.03.2016
15.03.2016
21.12.2015
25.11.2015
15.11.2015
14.11.2015
27.10.2015
14.10.2015
13.10.2015
18.09.2015
18.09.2015
05.09.2015
04.09.2015
20.08.2015
13.08.2015
12/08/2015
22.07.2015
26.05.2015
07.05.2015
04.05.5015
14.04.2015
20.03.2015
06.03.2015
03.03.2015
23.02.2015
25.01.2015
13.01.2015
13.12.2014
10.12.2014
09.12.2014
05.12.2014
02.11.2014
28.11.2014
23.09.2014
08.0902014
03.09.2014
02.09.2014
04/07/2014
24.06.2014
19.06.2014
15.06.2014
01.06.2014
27.05.2014
22.04.2014
10.04.2014
01.04.2014
18.03.2014
05.03.2014
15.02.2014
12.01.2014
12.01.2014
24.12.2013
20.12.2013
19.12.2013
16.12.2013
13.12.2013
05.12.2013
29.11.2013
16.11.2013
14.11.2013
13.11.2013
11.11.2013
01.11.2013
18.10.2013
12.10.2013
29/09/2013
15.09.2013
08.07.2013
01.07.2013
12.06.2013
05.06.2013
28.05.2013
26.05.2013
21.05.2013
29.04.2013
17.04.2013
02.04.2013
29.03.2013
23.03.2013
19.03.2013
19.03.2013
19.03.2013
14.03.2013
11.03.3013
18.02.2013
07.02.2013
30.01.2013
27.01.2013
17.01.2013
14.01.2012
13.01.2013
19.12.2012
11.12.2012
26.11.2012
14.11.2012
09.11.2012
30/10/2012
24.10.2012
24.10.2012
24.10.2012
23.10.2012
15.10.2012
01.10.2012
24.09.2012
24.09.2012
20.09.2012
12.09.2012
15082012
27.07.2012
10.07.2012
07.07.2012
01.07.2012
27.06.2012
26.04.2012
26.04.2012
13.04.2012
10.04.2012
21.03/2012
20.03.2012
11.03.2012
15.02.2012
09.02.2012
08.02.2012
30.01.2012
24.01.2012
18.01.2012
12.01.2012
12.12.2011
01.12.2011
02.11.2011
28.10.2011
05.10.2011
29.09.2011
21.09.2011
08.09.2011
05.09.2011
31.08.2011
31.08.2011
27.07.2011
18.06.2011
09.06.2011
07.06.2011
18.05.2011
28.04.2011
27.04.2011
19.04.2011
12.04.2011
10.04.2011
05.04.2011
04.04.2011
13.03.2011
11.03.2011
03.03.2011
17.02.2011
16.02.2011
20.12.2010
01.12.2010
26.11.2010
20.11.2010
19.11.2010
16.11.2010
12.11.10
11.11.2010
05.11.2010
01.11.2010
29.10.2010
25.10.2010
12.10.2010
17.09.2010
14.09.2010
14.09.2010
14.09.2010
03.09.2010
03.09.2010
24.08.2010
24.08.2010
23.08.2010
17.08.2010
26.07.2010
09.07.2010
19.06.2010
18.06.2010
10.06.2010
31.05.2010
11.05.2010
29.03.2010
29.03.2010
27.03.2010
19.03.2010
17.03.2010
02.03.2010
09.02.2010
29.01.2010
14.01.2010
23.11.2009
06.11.2009
02.10.2009
04.09.2009
02.09.2009
29.08.2009
27.08.2009
06.08.2009
03.08.2009
24.07.2009
06.07.2009
23.06.2009
05.06.2009
30.05.2009
28.05.09
28.05.2009
28.05.2009
14.05.2009
03.05.2009
24.04.2009
17.04.2009
17.04.2009
07.04.2009
03.04.2009
21.01.2009
26.12.2008
17.10.2008
14.10.2008
11.09.2008
09.09.2008
01.07.2008
23.06.2008
21.05.2008
18.04.2008
25.03.2008
18.02.2008
10.02.2008
26.12.2007
19.12.2007
13.12.2007
03.12.2007
14.11.2007
23.10.2007
15.10.2007
03.10.2007
27.09.2007
24.09.2007
13.09.2007
13.07.2007
07.05.2007
26.04.2007
09.04.2007
03.04.2007
24.02.2007
23.01.2007
19.01.2007
07.01.2007
10.12.2006
29.11.2006
01.10.2006
>> Весь архив