Белорусы Москвы
Белорусы Москвы
Для кого этот сайт?
Для нас, белорусов, находящихся в Москве.
Новости
Главная > Новости проекта > 100-летие со дня рождения народного поэта Беларуси Максима Танка
 

100-летие со дня рождения народного поэта Беларуси Максима Танка

Максім Танк (Яўген Іванавіч СКУРКО) нарадзіўся 17 верасня 1912 у вёсцы Пількаўшчына Вілейскага павета (цяпер Мядзельскі раён Мінскай вобласці). Іншыя псеўданімы: Аўгень Бура; А.Граніт.

У 1914 годзе сям'я Яўгена была змушаная выехаць у эвакуацыю й пэўны час жыла ў Маскве. Тут Яўген Скурко пайшоў у школу, тут прачытаў свае першыя кнігі. А родная Пількаўшчына ў 1921 годзе апынулася за мяжой — паводле ўмоваў Рыжсага міру адышла да Польшчы.

Восень 1926 года прывяла будучага паэта Максіма Танка, а тады яшчэ маладога Яўгена Скурко ў Вілейку, куды ён паступіў у 3 клас рускай прыватнай гімназіі. Малады М.Танк працаваў iнструктарам ЦК камсамола Заходняй Беларусi, у легальных i падпольных вiленскiх перыёдыках, вёў актыўную грамадска-патрыятычную i культурна-асветную дзейнасць, за што падвяргаўся праследаванню польскай дэфензiвы, арыштам i турэмнаму зняволенню на Лукiшках.

У БССР былі допыты ў засценках НКУС. Пасля непрацяглага зняволення паэта засылаюць назад на тэрыторыю «крэсаў усходніх». З прыходам савецкай улады ў Заходнюю Беларусь (дзесьці пасля 4 снежня 1939 г. — са стварэння Вілейскай вобласці), Максім Танк зноў вярнуўся на Вілейшчыну, але ўжо легальна. Ён працуе у сектары нацыянальных школ Вілейскага абласнога аддзела народнай асветы. Таксама працуе ў аддзеле культуры ў абласной газеце «Вілейская праўда» (выдавалася з лістапада 1939 па люты 1940). Дзесьці ў гэты час Максім Танк дапамог уладкавацца на працу ў газету паэтцы Наталлі Арсенневай.

Пiсаць вершы ён пачаў у другой палове 20-х гадоў, будучы гімназiстам, друкавацца — з 1932 года. Першы верш — «Заштрайкавалi гіганты-комiны» — пад псеўданiмам Максiм Танк быў апублiкаваны ў газеце-аднадзёнцы «Беларускае жыццё» (г. Львоў) 7 красавiка 1932 года.

За ўдзел у выданні часопіса «Часопіс для ўсіх» 27 красавіка 1932 Максім Танк быў арыштаваны і зняволены ў віленскай турме Лукішкі.

У 1935 годзе Максім Танк у Вільні пачаў пісаць паэму «Нарач». Паэма была навеяная Нарачанскай забастоўкай рыбакоў, якая рэхам прайшла па азёрах суседняй Вілейшчыны і даволі далёкага Палесся. З-за цэнзуры цалкам твор надрукаваць было немагчыма, таму аўтару даводзілася, выкрэсліваючы найбольш вострыя моманты, друкаваць яго часткамі ў «Калосьсі». І тым не меньш некаторыя нумары часопіса з фрагментамі паэмы былі канфіскаваныя польскімі ўладамі. Толькі ў 1940 годзе, падчас працы ў Вілейцы, паэту ўдалося цалкам узнавіць тэкст паэмы. У 1936 годзе выходзiць першы зборнiк вершаў М. Танка «На этапах» (канфiскаваны палiцыяй), у 1937 — другi зборнiк «Журавiнавы цвет» i асобным выданнем паэма «Нарач», у 1938 — трэцi зборнiк «Пад мачтай». Неяк спакваля паэт апынуўся ў цэнтры лiтаратурна-мастацкага жыцця ў 3аходняй Беларусi. Пра яго загаварылi ў друку (ды як загаварылi!), яго творы i кнiгi сталi прадметам шырокага i зацiкаўленага абмеркавання, лiтаратурна-творчых дыскусiй. «Максiм Танк гэта вельмi маладая, але сiльная творчасцяю iндывiдуальнасць, — пiсала газета „Наша воля“, даючы iнфармацыю аб вечары беларускай паэзii i песнi, якi адбыўся ў Вiленскiм унiверсiтэце 15 сакавiка 1936 года. — Ягоная творчасць вырасла ў вастрогах i, вырваўшыся з турмы, залiла 3ах. Беларусь. Творы Танка — гэта лявiна, гэта бурная хваля, якая парывае ўсiх, трасе ўсiм i ламае ўсё. Танк можа стацца вялiкiм песьняром Беларусi».

Творчасць М. Танка 30-х гадоў вызначалася маштабнасцю гiстарычнага мыслення, шырынёй духоўна-мастацкiх даляглядаў аўтара. Вялiкую папулярнасць у чытача набылi яго вершы «Спатканне», «Песня кулiкоў», «Чорныя скiбы», «Да дня», «Акт першы», «Тры песнi», «Паслухайце, вясна iдзе…», «Раманс», «На пероне» i iнш. Лiрычны герой паэта прываблiваў паўнакроўнасцю ўспрымання жыцця, натуральнасцю i нязмушанасцю сваiх паводзiн i ўчынкаў, непадробнай чалавечнасцю, цвёрдай верай у народныя першакаштоўнасцi, жыццесцвярджальныя сiлы грамадства. Ён засяродзiўся на пошуках адказаў на самыя балючыя пытаннi часу, на асэнсаваннi актуальных грамадска-патрыятычных i сацыяльных праблем рэчаiснасцi, глыбокiм выяўленнi душэўна-псiхалагічнага свету свайго сучаснiка. Фiласофская лiрыка суседнiчала ў паэта з сатырычнымi творамi, пейзажныя матывы i вобразы перапляталiся з выяўленнем асаблiвасцей iнтымнага свету героя, традыцыйныя, сiлаба-танiчныя вершы змянялiся дольнiкамi i верлiбрамi i iнш. І ўсе цi амаль усе яны хораша ўражвалi багаццем i разнастайнасцю моўна-выяўленчых, мастацка-стылiстычных сродкаў.

У гады вайны ён працуе ў газеце «За Савецкую Беларусь», агiтплакаце «Раздавiм фашысцкую гадзiну», пiша i выдае паэму «Янук Сялiба» (1943), зборнiкi вершаў «Вастрыце зброю» i «Праз вогненны небасхiл» (1945).

Адным з лепшых у беларускай паэзii пасляваеннага дзесяцiгоддзя з'явiўся зборнiк М. Танка «Каб ведалi» (1948), адзначаны Дзяржаўнай прэмiяй СССР. Сваiм зместам i пафасам ён цалкам звернуты ў нядаўняе мiнулае, лiрычны герой кнiгі засяродзiўся на асэнсаваннi драматычных i трагічных старонак другой сусветнай вайны. Шмат цiкавых i арыгiнальных твораў увайшло ў наступныя зборнiкi паэта — «На камнi, жалезе i золаце» (1951) i «У дарозе» (1954). Праўда, вершы гэтага перыяду яго творчасцi, канца 40 — першай паловы 50-х гадоў, як, зрэшты, i ўсё тагачаснае савецкае мастацтва, сур'ёзна закранула сумнавядомая «тэорыя бесканфлiктнасцi i iлюстрацыйнасцi». Але надзейнай парукай далейшага паступальнага руху наперад i набору вышынi была тая акалiчнасць, што М. Танк бачыў свае недахопы, падкрэслена крытычна ставiўся да зробленага ў гэты час. «Асабiста я не задаволен вынiкамi сваёй працы за апошнiя гады, — гаварыў ён на з'ездзе пiсьменнiкаў. — Я напiсаў два зборнiкi вершаў… Ёсць там вершы лепшыя, вершы, якiя дорагі мне, i такiя, якiя толькi гавораць аб пройдзенай дарозе. Але ўсе яны, сабраныя ў зборнiк, не даюць цэльнага вобраза, не даюць адказу на многiя пытаннi, якiя хвалююць мяне i маiх герояў…»

З 1948 па 1966 год М. Танк працуе галоўным рэдактарм часопiса «Полымя», з 1966 па 1990 год — першым сакратаром, старшынёй Саюза пiсьменнiкаў Беларусi.

У 60-90-я гады выходзяць лепшыя кнiгi паэта, якiя атрымалi высокую ацэнку крытыкi i лiтаратуразнаўства, усёй грамадска-культурнай супольнасцi: «Мой хлеб надзённы» (1962), «Глыток вады» (1964), «Перапiска з зямлёй» (1967), «Хай будзе святло» (1972), «Дарога, закалыханая жытам» (1976), «Прайсцi праз вернасць» (1979), «За маiм сталом» (1984) i iнш. Яго мастацкая iндывiдуальнасць дасягае сапраўднага росквiту.

Імем Максіма Танка названы Беларускі дзяржаўны педагагічны універсітэт і вуліца ў Мінску.

Творчасць Максiма Танка — выдатная з'ява ў свеце сучаснай еўрапейскай лiтаратуры. Па меркаваннi У. Конана, паводле свайго мастацкага таленту народны паэт Беларусi — «на ўзроўнi сучасных лаўрэатаў Нобелеўскай прэмii, калi не вышэй некаторых з iх». Напоўненыя глыбокiм фiласофска-аналiтычным асэнсаваннем жыцця i чалавека, высокiм гуманiстычным зместам i грамадзянска-патрыятычным пафасам, яго творы шырока раскрылi асаблiвасцi нацыянальнага характару, гістарычнага шляху i лёсу беларускага народа, выявiлi багацце i шматстайнасць яго гiсторыi i культуры, вялiкiя патэнцыяльныя магчымасцi мовы, пераканаўча абгрунтавалi паўнапраўнае месца беларусаў у еўрапейскай супольнасцi.

Максим Танк (Евгений Иванович Скурко) (17.09.1912 д. Пильковщина, Мядельский р-н, Минская обл. – 07.08.1995) – писатель большого таланта, глубоко национальный и самобытный. Настоящий рыцарь поэзии, документалист-прозаик, переводчик, известный общественный деятель, философ и лирик мирового масштаба. Его поэзия вобрала в себя все краски белорусской земли и слова, раскрыв их неповторимость и красоту. Творчество автора вышло за горизонты своего времени, на рубеж новой эпохи XXI столетия.

Литературное наследие Максима Танка неразрывно связано с родным нарочанским краем, с переломными моментами истории страны и наболевшими проблемами белорусского народа. Она представляет собой огромный мир размышлений и личных переживаний автора. Интимная лирика пронизана внутренним светом писателя, его ощущением красоты окружающего мира, радостью человеческого существования, настоящей любовью и добротой к людям.

У каждого автора есть свой уголок земли, через призму которой художник смотрит на мир. Для Максима Танка – это Нарочанский озёрный край, деревня Пильковщина, где он родился. Родина была тем источником вдохновения, котораяя живила его поэзию. Он писал: “Я часто ночую и днюю около сосен своих нарочанских, где все беды мои, где все радости мои, где все мысли мои”.

Окружением, которое помогло раскрыться поэтическому таланту Максима Танка, стал город Вильнюс, где перекрещивались дороги самых разных культур. Знакомство с такими личностями, как Владимир Самойла, Адам Станкевич, Григорий Ширма, Ежи Путрамент, Генрих Дембински, Ёнас Каросас обогащало поэта духовно. Именно тут он учился, выдал свои первые книги “На этапах”, “Клюквенный цвет” и “Под мачтой”, вёл подпольную борьбу за освобождение Западной Беларуси. Хорошо зная польскую культуру, молодой писатель знакомился с известнейшими произведениями европейской литературы.

Великая Отечественная война застала писателя в Белостоке. Последним поездом ему с семьёй удалось выехать на Восток, в Саратовскую область. Там началась его подготовка на курсах кадровых офицеров. Но руководство республики командировало поэта в Москву — сначала для работы в газете “Советская Беларусь” (г.Москва), которую редактировал Михаил Лыньков. Газета предназначалась для белорусского населения и закидывалась в немецкий тыл на самолётах. С лета 1942 г. Максим Танк уже работал в сатирическом издании “Раздавим фашистскую гадину”. В 1945 году вышли книги поэзии “Готовьте оружие” и “Через огненный горизонт”.

В 1948-1966 гг. Максим Танк становится редактором главного в БССР журнала “Полымя”. В этот период своей жизни писатель раскрывается не только как талантливый автор, но и как замечательный организатор, защитник молодых авторов, общественный деятель. На это же время приходятся и многочисленные поездки писателя в составе советских делегаций за границу. Писатель сотрудничает с деятелями других культур, обменивается опытом, много переводит на белорусский язык. Максим Танк был участником Первого всемирного конгресса сторонников мира. Он посетил практически все страны народной демократии, Соединённые Штаты Америки и Западную Европу. Писатель трижды представлял интересы советской страны в ООН. «Путешествуя по разным странам, я глубоко убедился, что на земле кроме деревьев, трав и цветов, везде растут и стихи. Я их находил на всех своих дорогах, на всех континентах. Но самые лучшие я находил на родной земле”, - вспоминал писатель.

Танковская лирика притягивала богатством и оригинальностью строфики, разнообразием ритмики, интонационной выразительностью. Лучшие стихотворения поэта в 1977 году были переведены на руский язык и вошли в сборник “Нарочанские сосны”, за которую М.Танк был отмечен самой престижной в СССР литературной наградой - Ленинской премией (1978). С течением времени кроме классических форм стихотворения он полюбил философский верлибр, подняв его на самый высокий уровень. Максима Танка всегда выделяло внимание ко всему самому лучшему, что сделано в мировой поэзии.

С 1966 по 1990 год автор возглавлял Союз писателей Беларуси, а также был активным членом комисии по литературным связям в СП СССР. Он много сил отдал популяризации литератур национальных меньшинств в составе большой советской страны. Как депутат Верховного Совета БССР встречался с представителями разных народов и поддерживал со многими из них дружеские отношения. Произведения М.Танка выходили отдельными изданиями на русском, украинском, литовском, латышском, узбекском, таджикском, казахском, польском, болгарском, корейском и других языках. Сам автор перевёл более ста шестидесяти поэтов мира, что может свидетельствовать не только о масштабе его творческой деятельности, но и о широте интересов писателя. Ш.Петефи, Н.Хикмет, Дж.Байрон, А.Мицкевич, Ю.Тувим, В.Браневский, Ю.Словацкий, М.Горький и В.Маяковский, А.Твардовский, Т.Шевченко и И.Франко, П.Тычина, М.Рыльский, М.Бажан, В.Сосюра и С.Тудор, Т.Тильвитис, А.Венцлава и Э.Межелайтис, Я.Судрабкалн и М.Кемпе – классики и знаменитые современники, произведения которых перевёл М.Танк на белорусский язык.

В мировосприятии Максима Танка есть одно очень важное измерение, по сути, мера всех мер, которой измеряются все высокие истины и эстетические ценности, – это глубокая человечность.

Яркий талант, гениальный поэт, мудрый человек, он навсегда останется не только в белорусской, но и в славянской литературе звездою первой величины. Начиная с первого поэтического сборника и допоследней строчки, Максим Танк писал одну большую книгу, за которой стоит прошлое, сегодняшний день и будущее нашего народа. Он оставил белорусам уникальное, бесценное духовное наследие, самобытное слово, освещенное высоким талантом, мудростью, любовью и добротой к людям. Он жил поэзией, верил в её живительную силу.

______________________________________________________________________________________________________________________________
27.07.2012
версия для печати
<< Вернуться Назад
Архив - новости проекта
03.12.2021
28.10.2021
20.04.2021
19.04.2021
16.03.2021
16.10.2020
04.10.2020
28.04.2020
26.11.2019
22.11.2019
09.09.2019
23.06.2019
06.06.2019
01.05.2019
17.04.2019
11.04.2019
01.04.2019
22.03.2019
25.02.2019
23.12.2018
10.12.2018
31.10.2018
27.09.2018
24.09.2018
03.07.2018
11.06.2018
26.05.2018
25.01.2018
25.12.2017
01.11.2017
26.10.2017
18.10.2017
08.10.2017
21.06.2017
17.05.2017
04.05.2017
01.04.2017
31.03.2017
02.01.2017
28.12.2016
15.12.2016
08.12.2016
21.11.2016
20.11.2016
10.11.2016
04.11.2016
28/09/2016
04.07.2016
12.06.2016
20.03.2016
15.03.2016
21.12.2015
25.11.2015
15.11.2015
14.11.2015
27.10.2015
14.10.2015
13.10.2015
18.09.2015
18.09.2015
05.09.2015
04.09.2015
20.08.2015
13.08.2015
12/08/2015
22.07.2015
26.05.2015
07.05.2015
04.05.5015
14.04.2015
20.03.2015
06.03.2015
03.03.2015
23.02.2015
25.01.2015
13.01.2015
13.12.2014
10.12.2014
09.12.2014
05.12.2014
02.11.2014
28.11.2014
23.09.2014
08.0902014
03.09.2014
02.09.2014
04/07/2014
24.06.2014
19.06.2014
15.06.2014
01.06.2014
27.05.2014
22.04.2014
10.04.2014
01.04.2014
18.03.2014
05.03.2014
15.02.2014
12.01.2014
12.01.2014
24.12.2013
20.12.2013
19.12.2013
16.12.2013
13.12.2013
05.12.2013
29.11.2013
16.11.2013
14.11.2013
13.11.2013
11.11.2013
01.11.2013
18.10.2013
12.10.2013
29/09/2013
15.09.2013
08.07.2013
01.07.2013
12.06.2013
05.06.2013
28.05.2013
26.05.2013
21.05.2013
29.04.2013
17.04.2013
02.04.2013
29.03.2013
23.03.2013
19.03.2013
19.03.2013
19.03.2013
14.03.2013
11.03.3013
18.02.2013
07.02.2013
30.01.2013
27.01.2013
17.01.2013
14.01.2012
13.01.2013
19.12.2012
11.12.2012
26.11.2012
14.11.2012
09.11.2012
30/10/2012
24.10.2012
24.10.2012
24.10.2012
23.10.2012
15.10.2012
01.10.2012
24.09.2012
24.09.2012
20.09.2012
12.09.2012
15082012
27.07.2012
10.07.2012
07.07.2012
01.07.2012
27.06.2012
26.04.2012
26.04.2012
13.04.2012
10.04.2012
21.03/2012
20.03.2012
11.03.2012
15.02.2012
09.02.2012
08.02.2012
30.01.2012
24.01.2012
18.01.2012
12.01.2012
12.12.2011
01.12.2011
02.11.2011
28.10.2011
05.10.2011
29.09.2011
21.09.2011
08.09.2011
05.09.2011
31.08.2011
31.08.2011
27.07.2011
18.06.2011
09.06.2011
07.06.2011
18.05.2011
28.04.2011
27.04.2011
19.04.2011
12.04.2011
10.04.2011
05.04.2011
04.04.2011
13.03.2011
11.03.2011
03.03.2011
17.02.2011
16.02.2011
20.12.2010
01.12.2010
26.11.2010
20.11.2010
19.11.2010
16.11.2010
12.11.10
11.11.2010
05.11.2010
01.11.2010
29.10.2010
25.10.2010
12.10.2010
17.09.2010
14.09.2010
14.09.2010
14.09.2010
03.09.2010
03.09.2010
24.08.2010
24.08.2010
23.08.2010
17.08.2010
26.07.2010
09.07.2010
19.06.2010
18.06.2010
10.06.2010
31.05.2010
11.05.2010
29.03.2010
29.03.2010
27.03.2010
19.03.2010
17.03.2010
02.03.2010
09.02.2010
29.01.2010
14.01.2010
23.11.2009
06.11.2009
02.10.2009
04.09.2009
02.09.2009
29.08.2009
27.08.2009
06.08.2009
03.08.2009
24.07.2009
06.07.2009
23.06.2009
05.06.2009
30.05.2009
28.05.09
28.05.2009
28.05.2009
14.05.2009
03.05.2009
24.04.2009
17.04.2009
17.04.2009
07.04.2009
03.04.2009
21.01.2009
26.12.2008
17.10.2008
14.10.2008
11.09.2008
09.09.2008
01.07.2008
23.06.2008
21.05.2008
18.04.2008
25.03.2008
18.02.2008
10.02.2008
26.12.2007
19.12.2007
13.12.2007
03.12.2007
14.11.2007
23.10.2007
15.10.2007
03.10.2007
27.09.2007
24.09.2007
13.09.2007
13.07.2007
07.05.2007
26.04.2007
09.04.2007
03.04.2007
24.02.2007
23.01.2007
19.01.2007
07.01.2007
10.12.2006
29.11.2006
01.10.2006
>> Весь архив