Белорусы Москвы
Белорусы Москвы
Для кого этот сайт?
Для нас, белорусов, находящихся в Москве.
Новости
Главная > Новости проекта > Наша Купальле – ў Кузьмінках!
 

Наша Купальле – ў Кузьмінках!

Купалле – адно з найбольш яскравых і паэтычных святаў у Беларусі.

Першае ўпамінанне пра свята есць у Цвярскім летапісу пад 1175 г., у Іпацьеўскім летапісу ў запісу 1262 г. яно ўжо ўпамінаецца пад яго сучаснай назвай: “Литва изгнаша ездов на каноун Ивана дни на сама Коупаль”. Як каляндарная дата сустракаецца назва Купалы ў старажытнабеларускіх граматах XIV ст.

У XIX -пачатку XXст. напярэдадні свята, вечарам моладзь наладжвала масавае шэсце па вуліцах вескі. Усе ўпрыгожвалі сябе зелянінай, дзяўчаты – вянкамі, падпярэзваліся палыном, запальвалі доўгія шасты і з песнямі, крыкамі, падыходзілі да кожнай хаты, запрашаючы ўсіх на Купалле.

У аснове ўсей купальскай абраднасці ляжыць пакланенне нашых прашчураў сонцу (агню), вадзе і расліннасці. Святкаванне Купалля звычайна адбывалася на традыцыйным рытуальным месцы, на якім вясковая абшчына яшчэ са старадаўніх часоў адзначала найбольш значныя падзеі. У розных рэгіенах рассялення беларусаў гэта магло быць узбярэжжа ракі ці возера, а калі побач не было вады, то выбіраліся які-небудзь паграк, невялікая палянка або проста ўскраіна гаю.

. …….. Паводле легендзе у купальскую ноч нiбы расцвітае кветка папараці, і той, хто яе адшукае, можа авалодаць усімі зeмнымі скарбамі: будзе багаты і шчаслівы, атрымае дар разумець мову звяроў, птушак, дрэў, раслін. Але здабыць яе вельмі цяжка: у самую поўнач, калі яна павінна раскрыцца, прыходзіць мацнейшая навальніца, зіхаціць бліскавіца, грыміць гром, і таму, хто асмельваецца сарваць кветку, здаюцца розныя пачвары, якія імкнуцца ўсяляк перашкодзіць задумам чалавека. A калi ўдавалася сарваць кветку, дык павінен быў не аглядваючыся ісці дадому і не звяртаць увагі ні на пагрозы, ні на зманлівыя абяцанні, якімі ведзьмы імкнуліся прымусіць чалавека азірнуцца. Інакш, кветка ў адзін момант прападзе.

У адным з купальскіх паданняў расказваецца пра хлопца, які выпадкова зачапіў на Купалле лапцем папараць-кветку і здзівіў усіх хатніх сваей празорлівасцю, бо стаў разумець мову прыроды. Але, як толькі ен разуўся, дзівосныя здольнасці зніклі. Па народных уяўленнях, папараць-кветка зацвітае на адно імгненне, пялесткі яе гараць як агенчыкі. Стаць уладаром яе вельмі цяжка, бо варожыя сілы увесь час ладзяць на шляху шукальнікаў кветкі шчасця непераадольныя выпрабаванні. Часцей за ўсе смяльчак гіне. Але без ўсякіх цяжкасцяў збірае гэтыя кветкі добры купальскі дзядок, кошык яго з кветкамі гарыць як жар. Калі раптам сустрэнішся з ім, трэба паслаць белы абрус, куды ен кіне кветку. Як мага хутчэй трэба схаваць яе пад скуру рукі, разрэзаўшы далонь…

Ну, а зёлкі, былінкі, травы ў купальскую ноч збіраюць наогул усе, што патрэбныя для выкарыстання – для вянкоў, лекаў і ежы, бо гэта лепшая іх пара.

Заканчвалася свята ўсеагульным купаннем у рацэ і пусканнем вянкоў на ваду, каб паваражыць аб сваей будучыні. Па тым, як будзе паводзіць сябе вянок, прадказвалі: калі ен адразу на дно пойдзе – не быць замужам у гэтым годзе, калі ж паплыве далека і роўна – быць шчаслівай у шлюбе.

из:http://www.belintourist.com/rus/learn_about_belarus/traditions

.. . . . .

Иван-Купала (Купалле) – самый таинственный праздник.

Купалле – это, наверное, самый откровенный праздник в беларуской мифологии, с ярко выраженным эротическим смыслом. Все морально-нравственные границы в Купальскую ночь становились до непристойного прозрачными, а все правила поведения просто не действовали. Обычное дело в эту ночь встретить обнаженную девушку с венком на голове (но бойтесь – это может быть русалка или просто глюки), сумасшедших, прыгающих через костер или что-то упорно ищущих в лесу. Не спешите вызывать скорую – это Купалле.

Купалле является одним из самых почитаемых праздников у белорусов даже до сегодняшнего дня, что говорит о сверхсильной энергетике, которая, несомненно, имела место когда-то давно. Купалле – истинно языческий праздник в честь летнего солнцестояния. Аналоги его существуют почти во всех странах мира, во всех племенах и общинах.

Отмечают Купалле в ночь с 23 по 24 июня католики, а с 6 по 7 июля – православные.

Однако в языческие времена разграничений в праздновании не было, и все отмечалось в один день, вернее – ночь. Вышеуказанные даты в христианстве имеют совершенно другой смысл. В эти дни в католицизме и православии отмечают день рождение пророка Иона, Яна Предтечи или Яна Крестителя, который соответственно, крестил в реке Иордан Иисуса Христа. Думаю, данное сказание всем хорошо известно, поэтому не будем заострять на этом внимание. Благодаря активной деятельности христианской церкви наряду с исконным названием Купалле, начали существовать и другие – Иван Купала (синтез языческого и христианского), Ян, Иванов день.

Однако, как ни старалась церковь упразднить языческие корни этого праздника, все равно старинные традиции хорошо сохранились и дошли до наших дней. Конечно, первоначальный смысл праздника для нас всё-таки утрачен. Мы не придаем особого значения происходящему в природе, как это делали наши предки. Купалле воспринимается нами, как нечто таинственное, страшноватое и романтичное. Или как просто повод для отъезда на лоно природы. Наши предки относились к этому празднику с почтенной вежливостью, страхом и уважением. От Коляд до Купалля солнце все время находится в стадии возрождения: увеличивается день, уменьшается ночь, земля согревается, зелень во всю набирает силу. В конце концов, все это достигает своего естественного апогея. Происходит это, как вы уже догадались, в дни летнего солнцестояния. К этому времени выросли и отцвели на полях пшеница, гречка, просо, лен, картошка, закончился приплод у животных. Всё это заложено природой. Однако наши предки всех тонкостей не знали и в эти дни старались отблагодарить Огонь, Воду и Землю за благодатные деньки, хороший урожай, охоту, удой и отел у домашних животных. Люди совершали жертвоприношения, и своей радостью, и празднованием Купалля показывали единение с природой, уважение её красоты и наивысшего расцвета.

. ……… Купалле, которое празднуется ночью, начиналось, однако, со второй половины 23 или 6 числа. Первой в праздновании была, естественно, молодежь. Девушки собирались небольшими группками и шли в поле, где росло жито. Там они собирали цветы и плели венки. Вообще, венок – один из главных элементов Купалля. С венками были связаны многие поверья. Например, если собрать цветы с чужих полей, то можно заманить к себе жениха из другой местности. Чем-то девушек не устраивали местные женихи.

Юноши в это время подготавливали место для проведения праздника, собирали сухостой для костра. Место выбиралось долго – оно должно находится либо на перекрестке дорог, либо около воды. Лучше, чтобы присутствовало и то и другое. В землю закапывали длинный шест, на верхушке которого закрепляли старое и промасленное колесо от телеги. От колеса протягивали до земли промасленную веревку. Под столб складывали “май” – сухие ветки, принесенные с каждого двора, которые вешали на Троицу в домах.

Вечером вся округа наполнялась купальскими песнями, которые пели девушки, идя с полей на место празднования. В песнях молодежь просила Огонь зажечь своей магией костер. В языческой мифологии Огонь занимал важное место в пантеоне Богов. Вызов его на землю сопровождался различными магическими действиями. Однако данные ритуалы были потеряны, и до наших дней не дошли. Поэтому мы можем только догадываться, как происходило действо вызова Огня для участия в купальских торжествах. Может – это были песни, может – пляски, может – сохранившиеся до наших дней обряд вождение хороводов. Кто его знает…

Как только солнце пряталось за горизонт, на земле зажигали “май”. По веревке огонь очень быстро достигал колеса, которое представляла собой солнце. Солнце, защищающее от нечистиков, которые, по приданию, выползали в эту ночь на землю. Они могли пакостничать, приносить людям несчастья и горе.

Купальские костры в разных местностях нашей страны зажигали по-разному: поджигали в лесу елку, на верхушку которой поднимали все тоже колесо, иногда костер раскладывают на главной улице – тракте. В наше время практикуются более современные методы – сжигание бочек из-под дегтя, автомобильных шин. Можете представить, как это все пахнет в процессе. Вокруг огня молодежь водила хороводы и пела купальские песни.

. ………Обязательным атрибутом Купалля являются игры с перескакиванием через костер. Верили, что данный ритуал очищает тело от болезней, а душу – от зависти и всей той черноты, которая скапливается в ней в повседневной жизни. Говорят, если двоим прыгнуть через костер, то они будут вместе всю жизнь. А вот, если кто-то застрянет посередине костра или останется на противоположном “берегу”, то – не судьба. Собственный опыт показывает, что все вышесказанное – истинная правда. Прыгать нужно осторожно, а то воспоминания будут сводиться к обожженным ступням и оплавленным босоножкам. Что мне и запомнилось, да и с парнем не сложилось ничего путного. На следующий год пришлось перепрыгивать. С другим парнем….

Влюбленным перед прыжком через костер завязывали ручником руки – чтобы никто их не разлучил. В огонь кидали также венки. Чей первым сгорит, та из девушек первой и выйдет замуж. Если же парень сумеет словить венок на лету, то обладательница его считалось суженной. Не женитьба на ней расценивалось, как совершение греха. Верили, что сам Илья-Пророк обвенчал их.

Говорят, что в эту ночь начинают светиться небывалым светом клады, которые были спрятаны в землю много лет назад. Но клады эти охраняют злые силы и только смелому и мужественному человеку дано их увидеть и, конечно, принять в свою собственность. Однако не забывайте про ту часть, которая должна обязательно отойти в пользу государства. Очень много купальских поверий и легенд связано с Папараць-кветкай, которая должна обязательно расцвести в эту ночь. Тот, кто смог её отыскать и сорвать, становится самым богатым человеком на земле, у него начинают открываться необычные умения, например человек начинает понимать язык трав и деревьев, может разговаривать с животными. Купальские легенды про таинственный цветок вобрали в себя желание древних людей познать тайны земли и стать прозорливыми и счастливыми.

На рассвете девушки шли к реке или озеру и пускали по воде свои венки (конечно, которые не сожгли несколько часов раньше), в которые иногда вставляли свечки и березовые веточки, оставшиеся еще с Троицы. Если венок поплывет – ждать девушке свадьбы или суженного, останется около берега – еще год сидеть в девках.

Кинув в воду венки, девушки обычно купались. Обнаженными. В свою очередь, парни прятали их одежду и отдавали ее только за выкуп. В качестве выкупа выступали песни, пляски, поцелуи или обещания. Потом все вместе, дружно смотрели на восходящее солнце. Верили, что в это время оно “играет” лучами и переливается разными цветами. Солнце встречали песнями:

А на Купалу Рана сонца йграла, На добрыя годы, На цеплыя осы, На хлебы-ураджаі.. Ой, рана-рана на Яна Да хораша сонейка гуляла, І зямля стагнала з Купала,

Дарожка звінела ад песен…

. ………. Купалле выступало некой временной границей. Именно с летнего солнцестояния день постепенно становился меньше, а ночь – больше. Неслучайно, что с купальской ночью связывали самые ненастоящие, чудные и страшные истории о чертях, ведьмах и конечно, русалках. Из уст в уста передавали легенды о перевоплощениях ведьм в мышей, жаб, ящериц. Они пробирались в хлев, чтобы отобрать у коровы молоко, привнести в размеренную жизнь какие то несчастья и горести. Поэтому в Купальскую ночь и не спали, боясь черной силы разной нечисти. Поэтому и зажигали костер, и собирались все вместе около него, чтобы восславить солнце и жизнь.

Купальская ночь – самая короткая в году. На протяжении её надо много успеть сделать. И перепрыгнуть через костер, и в лесу поискать цветок, про который сложено много легенд и песен, и найти своего суженного. Или признаться уже найденному в любви. Не помешает, я думаю. Надо успеть отогнать ведьм от своего дома и выгнать их со своей жизни.

Главный смысл Купалля – очищение души и тела от всего темного и непонятного, от ненужных действий, от злости и несчастий.

Выбрасывайте черные мысли из своей души, подметите её запылившиеся уголки, выгоните из жизни ведьм в образе подруг-завистниц, и со спокойной совестью идите праздновать Купалле. Ведь оно бывает только раз в году. В такую ночь грех спать.

.

Во глухом лесу, в чёрном омуте Песни странные гулко слышатся, Под засохшею дикой вишнею, Что у омута, девки моются,

Девки дивные, – косы длинные Порастрёпаны и нечёсаны, – Наготу прикрывают косами, Улыбаются уст карминами.

А поют они песни странные, Песни страшные, но весёлые, И резвятся, ухают совами… Лица бледные, словно саваны,

А глаза, как у кошек, древние И огнём горят, – адским пламенем… Кто увидит их, станет каменным, – Не спасётся полынью. Гребнями

Не откупится. Страхи лишними Показались парню какому-то… Во глухом лесу, там, – у омута Песни страшные глухо слышатся…

http://leonid-janush.blog.tut.by/2012/01/05/kupalle/

19.06.2014
версия для печати
<< Вернуться Назад
Архив - новости проекта
03.12.2021
28.10.2021
20.04.2021
19.04.2021
16.03.2021
16.10.2020
04.10.2020
28.04.2020
26.11.2019
22.11.2019
09.09.2019
23.06.2019
06.06.2019
01.05.2019
17.04.2019
11.04.2019
01.04.2019
22.03.2019
25.02.2019
23.12.2018
10.12.2018
31.10.2018
27.09.2018
24.09.2018
03.07.2018
11.06.2018
26.05.2018
25.01.2018
25.12.2017
01.11.2017
26.10.2017
18.10.2017
08.10.2017
21.06.2017
17.05.2017
04.05.2017
01.04.2017
31.03.2017
02.01.2017
28.12.2016
15.12.2016
08.12.2016
21.11.2016
20.11.2016
10.11.2016
04.11.2016
28/09/2016
04.07.2016
12.06.2016
20.03.2016
15.03.2016
21.12.2015
25.11.2015
15.11.2015
14.11.2015
27.10.2015
14.10.2015
13.10.2015
18.09.2015
18.09.2015
05.09.2015
04.09.2015
20.08.2015
13.08.2015
12/08/2015
22.07.2015
26.05.2015
07.05.2015
04.05.5015
14.04.2015
20.03.2015
06.03.2015
03.03.2015
23.02.2015
25.01.2015
13.01.2015
13.12.2014
10.12.2014
09.12.2014
05.12.2014
02.11.2014
28.11.2014
23.09.2014
08.0902014
03.09.2014
02.09.2014
04/07/2014
24.06.2014
19.06.2014
15.06.2014
01.06.2014
27.05.2014
22.04.2014
10.04.2014
01.04.2014
18.03.2014
05.03.2014
15.02.2014
12.01.2014
12.01.2014
24.12.2013
20.12.2013
19.12.2013
16.12.2013
13.12.2013
05.12.2013
29.11.2013
16.11.2013
14.11.2013
13.11.2013
11.11.2013
01.11.2013
18.10.2013
12.10.2013
29/09/2013
15.09.2013
08.07.2013
01.07.2013
12.06.2013
05.06.2013
28.05.2013
26.05.2013
21.05.2013
29.04.2013
17.04.2013
02.04.2013
29.03.2013
23.03.2013
19.03.2013
19.03.2013
19.03.2013
14.03.2013
11.03.3013
18.02.2013
07.02.2013
30.01.2013
27.01.2013
17.01.2013
14.01.2012
13.01.2013
19.12.2012
11.12.2012
26.11.2012
14.11.2012
09.11.2012
30/10/2012
24.10.2012
24.10.2012
24.10.2012
23.10.2012
15.10.2012
01.10.2012
24.09.2012
24.09.2012
20.09.2012
12.09.2012
15082012
27.07.2012
10.07.2012
07.07.2012
01.07.2012
27.06.2012
26.04.2012
26.04.2012
13.04.2012
10.04.2012
21.03/2012
20.03.2012
11.03.2012
15.02.2012
09.02.2012
08.02.2012
30.01.2012
24.01.2012
18.01.2012
12.01.2012
12.12.2011
01.12.2011
02.11.2011
28.10.2011
05.10.2011
29.09.2011
21.09.2011
08.09.2011
05.09.2011
31.08.2011
31.08.2011
27.07.2011
18.06.2011
09.06.2011
07.06.2011
18.05.2011
28.04.2011
27.04.2011
19.04.2011
12.04.2011
10.04.2011
05.04.2011
04.04.2011
13.03.2011
11.03.2011
03.03.2011
17.02.2011
16.02.2011
20.12.2010
01.12.2010
26.11.2010
20.11.2010
19.11.2010
16.11.2010
12.11.10
11.11.2010
05.11.2010
01.11.2010
29.10.2010
25.10.2010
12.10.2010
17.09.2010
14.09.2010
14.09.2010
14.09.2010
03.09.2010
03.09.2010
24.08.2010
24.08.2010
23.08.2010
17.08.2010
26.07.2010
09.07.2010
19.06.2010
18.06.2010
10.06.2010
31.05.2010
11.05.2010
29.03.2010
29.03.2010
27.03.2010
19.03.2010
17.03.2010
02.03.2010
09.02.2010
29.01.2010
14.01.2010
23.11.2009
06.11.2009
02.10.2009
04.09.2009
02.09.2009
29.08.2009
27.08.2009
06.08.2009
03.08.2009
24.07.2009
06.07.2009
23.06.2009
05.06.2009
30.05.2009
28.05.09
28.05.2009
28.05.2009
14.05.2009
03.05.2009
24.04.2009
17.04.2009
17.04.2009
07.04.2009
03.04.2009
21.01.2009
26.12.2008
17.10.2008
14.10.2008
11.09.2008
09.09.2008
01.07.2008
23.06.2008
21.05.2008
18.04.2008
25.03.2008
18.02.2008
10.02.2008
26.12.2007
19.12.2007
13.12.2007
03.12.2007
14.11.2007
23.10.2007
15.10.2007
03.10.2007
27.09.2007
24.09.2007
13.09.2007
13.07.2007
07.05.2007
26.04.2007
09.04.2007
03.04.2007
24.02.2007
23.01.2007
19.01.2007
07.01.2007
10.12.2006
29.11.2006
01.10.2006
>> Весь архив