Белорусы Москвы: BelMos.ru
Новость проекта от 19.06.2014
Адрес в Интернет: https://www.belmos.ru/news.php?id=240 


Наша Купальле – ў Кузьмінках!

Купалле – адно з найбольш яскравых і паэтычных святаў у Беларусі.

Першае ўпамінанне пра свята есць у Цвярскім летапісу пад 1175 г., у Іпацьеўскім летапісу ў запісу 1262 г. яно ўжо ўпамінаецца пад яго сучаснай назвай: “Литва изгнаша ездов на каноун Ивана дни на сама Коупаль”. Як каляндарная дата сустракаецца назва Купалы ў старажытнабеларускіх граматах XIV ст.

У XIX -пачатку XXст. напярэдадні свята, вечарам моладзь наладжвала масавае шэсце па вуліцах вескі. Усе ўпрыгожвалі сябе зелянінай, дзяўчаты – вянкамі, падпярэзваліся палыном, запальвалі доўгія шасты і з песнямі, крыкамі, падыходзілі да кожнай хаты, запрашаючы ўсіх на Купалле.

У аснове ўсей купальскай абраднасці ляжыць пакланенне нашых прашчураў сонцу (агню), вадзе і расліннасці. Святкаванне Купалля звычайна адбывалася на традыцыйным рытуальным месцы, на якім вясковая абшчына яшчэ са старадаўніх часоў адзначала найбольш значныя падзеі. У розных рэгіенах рассялення беларусаў гэта магло быць узбярэжжа ракі ці возера, а калі побач не было вады, то выбіраліся які-небудзь паграк, невялікая палянка або проста ўскраіна гаю.

. …….. Паводле легендзе у купальскую ноч нiбы расцвітае кветка папараці, і той, хто яе адшукае, можа авалодаць усімі зeмнымі скарбамі: будзе багаты і шчаслівы, атрымае дар разумець мову звяроў, птушак, дрэў, раслін. Але здабыць яе вельмі цяжка: у самую поўнач, калі яна павінна раскрыцца, прыходзіць мацнейшая навальніца, зіхаціць бліскавіца, грыміць гром, і таму, хто асмельваецца сарваць кветку, здаюцца розныя пачвары, якія імкнуцца ўсяляк перашкодзіць задумам чалавека. A калi ўдавалася сарваць кветку, дык павінен быў не аглядваючыся ісці дадому і не звяртаць увагі ні на пагрозы, ні на зманлівыя абяцанні, якімі ведзьмы імкнуліся прымусіць чалавека азірнуцца. Інакш, кветка ў адзін момант прападзе.

У адным з купальскіх паданняў расказваецца пра хлопца, які выпадкова зачапіў на Купалле лапцем папараць-кветку і здзівіў усіх хатніх сваей празорлівасцю, бо стаў разумець мову прыроды. Але, як толькі ен разуўся, дзівосныя здольнасці зніклі. Па народных уяўленнях, папараць-кветка зацвітае на адно імгненне, пялесткі яе гараць як агенчыкі. Стаць уладаром яе вельмі цяжка, бо варожыя сілы увесь час ладзяць на шляху шукальнікаў кветкі шчасця непераадольныя выпрабаванні. Часцей за ўсе смяльчак гіне. Але без ўсякіх цяжкасцяў збірае гэтыя кветкі добры купальскі дзядок, кошык яго з кветкамі гарыць як жар. Калі раптам сустрэнішся з ім, трэба паслаць белы абрус, куды ен кіне кветку. Як мага хутчэй трэба схаваць яе пад скуру рукі, разрэзаўшы далонь…

Ну, а зёлкі, былінкі, травы ў купальскую ноч збіраюць наогул усе, што патрэбныя для выкарыстання – для вянкоў, лекаў і ежы, бо гэта лепшая іх пара.

Заканчвалася свята ўсеагульным купаннем у рацэ і пусканнем вянкоў на ваду, каб паваражыць аб сваей будучыні. Па тым, як будзе паводзіць сябе вянок, прадказвалі: калі ен адразу на дно пойдзе – не быць замужам у гэтым годзе, калі ж паплыве далека і роўна – быць шчаслівай у шлюбе.

из:http://www.belintourist.com/rus/learn_about_belarus/traditions

.. . . . .

Иван-Купала (Купалле) – самый таинственный праздник.

Купалле – это, наверное, самый откровенный праздник в беларуской мифологии, с ярко выраженным эротическим смыслом. Все морально-нравственные границы в Купальскую ночь становились до непристойного прозрачными, а все правила поведения просто не действовали. Обычное дело в эту ночь встретить обнаженную девушку с венком на голове (но бойтесь – это может быть русалка или просто глюки), сумасшедших, прыгающих через костер или что-то упорно ищущих в лесу. Не спешите вызывать скорую – это Купалле.

Купалле является одним из самых почитаемых праздников у белорусов даже до сегодняшнего дня, что говорит о сверхсильной энергетике, которая, несомненно, имела место когда-то давно. Купалле – истинно языческий праздник в честь летнего солнцестояния. Аналоги его существуют почти во всех странах мира, во всех племенах и общинах.

Отмечают Купалле в ночь с 23 по 24 июня католики, а с 6 по 7 июля – православные.

Однако в языческие времена разграничений в праздновании не было, и все отмечалось в один день, вернее – ночь. Вышеуказанные даты в христианстве имеют совершенно другой смысл. В эти дни в католицизме и православии отмечают день рождение пророка Иона, Яна Предтечи или Яна Крестителя, который соответственно, крестил в реке Иордан Иисуса Христа. Думаю, данное сказание всем хорошо известно, поэтому не будем заострять на этом внимание. Благодаря активной деятельности христианской церкви наряду с исконным названием Купалле, начали существовать и другие – Иван Купала (синтез языческого и христианского), Ян, Иванов день.

Однако, как ни старалась церковь упразднить языческие корни этого праздника, все равно старинные традиции хорошо сохранились и дошли до наших дней. Конечно, первоначальный смысл праздника для нас всё-таки утрачен. Мы не придаем особого значения происходящему в природе, как это делали наши предки. Купалле воспринимается нами, как нечто таинственное, страшноватое и романтичное. Или как просто повод для отъезда на лоно природы. Наши предки относились к этому празднику с почтенной вежливостью, страхом и уважением. От Коляд до Купалля солнце все время находится в стадии возрождения: увеличивается день, уменьшается ночь, земля согревается, зелень во всю набирает силу. В конце концов, все это достигает своего естественного апогея. Происходит это, как вы уже догадались, в дни летнего солнцестояния. К этому времени выросли и отцвели на полях пшеница, гречка, просо, лен, картошка, закончился приплод у животных. Всё это заложено природой. Однако наши предки всех тонкостей не знали и в эти дни старались отблагодарить Огонь, Воду и Землю за благодатные деньки, хороший урожай, охоту, удой и отел у домашних животных. Люди совершали жертвоприношения, и своей радостью, и празднованием Купалля показывали единение с природой, уважение её красоты и наивысшего расцвета.

. ……… Купалле, которое празднуется ночью, начиналось, однако, со второй половины 23 или 6 числа. Первой в праздновании была, естественно, молодежь. Девушки собирались небольшими группками и шли в поле, где росло жито. Там они собирали цветы и плели венки. Вообще, венок – один из главных элементов Купалля. С венками были связаны многие поверья. Например, если собрать цветы с чужих полей, то можно заманить к себе жениха из другой местности. Чем-то девушек не устраивали местные женихи.

Юноши в это время подготавливали место для проведения праздника, собирали сухостой для костра. Место выбиралось долго – оно должно находится либо на перекрестке дорог, либо около воды. Лучше, чтобы присутствовало и то и другое. В землю закапывали длинный шест, на верхушке которого закрепляли старое и промасленное колесо от телеги. От колеса протягивали до земли промасленную веревку. Под столб складывали “май” – сухие ветки, принесенные с каждого двора, которые вешали на Троицу в домах.

Вечером вся округа наполнялась купальскими песнями, которые пели девушки, идя с полей на место празднования. В песнях молодежь просила Огонь зажечь своей магией костер. В языческой мифологии Огонь занимал важное место в пантеоне Богов. Вызов его на землю сопровождался различными магическими действиями. Однако данные ритуалы были потеряны, и до наших дней не дошли. Поэтому мы можем только догадываться, как происходило действо вызова Огня для участия в купальских торжествах. Может – это были песни, может – пляски, может – сохранившиеся до наших дней обряд вождение хороводов. Кто его знает…

Как только солнце пряталось за горизонт, на земле зажигали “май”. По веревке огонь очень быстро достигал колеса, которое представляла собой солнце. Солнце, защищающее от нечистиков, которые, по приданию, выползали в эту ночь на землю. Они могли пакостничать, приносить людям несчастья и горе.

Купальские костры в разных местностях нашей страны зажигали по-разному: поджигали в лесу елку, на верхушку которой поднимали все тоже колесо, иногда костер раскладывают на главной улице – тракте. В наше время практикуются более современные методы – сжигание бочек из-под дегтя, автомобильных шин. Можете представить, как это все пахнет в процессе. Вокруг огня молодежь водила хороводы и пела купальские песни.

. ………Обязательным атрибутом Купалля являются игры с перескакиванием через костер. Верили, что данный ритуал очищает тело от болезней, а душу – от зависти и всей той черноты, которая скапливается в ней в повседневной жизни. Говорят, если двоим прыгнуть через костер, то они будут вместе всю жизнь. А вот, если кто-то застрянет посередине костра или останется на противоположном “берегу”, то – не судьба. Собственный опыт показывает, что все вышесказанное – истинная правда. Прыгать нужно осторожно, а то воспоминания будут сводиться к обожженным ступням и оплавленным босоножкам. Что мне и запомнилось, да и с парнем не сложилось ничего путного. На следующий год пришлось перепрыгивать. С другим парнем….

Влюбленным перед прыжком через костер завязывали ручником руки – чтобы никто их не разлучил. В огонь кидали также венки. Чей первым сгорит, та из девушек первой и выйдет замуж. Если же парень сумеет словить венок на лету, то обладательница его считалось суженной. Не женитьба на ней расценивалось, как совершение греха. Верили, что сам Илья-Пророк обвенчал их.

Говорят, что в эту ночь начинают светиться небывалым светом клады, которые были спрятаны в землю много лет назад. Но клады эти охраняют злые силы и только смелому и мужественному человеку дано их увидеть и, конечно, принять в свою собственность. Однако не забывайте про ту часть, которая должна обязательно отойти в пользу государства. Очень много купальских поверий и легенд связано с Папараць-кветкай, которая должна обязательно расцвести в эту ночь. Тот, кто смог её отыскать и сорвать, становится самым богатым человеком на земле, у него начинают открываться необычные умения, например человек начинает понимать язык трав и деревьев, может разговаривать с животными. Купальские легенды про таинственный цветок вобрали в себя желание древних людей познать тайны земли и стать прозорливыми и счастливыми.

На рассвете девушки шли к реке или озеру и пускали по воде свои венки (конечно, которые не сожгли несколько часов раньше), в которые иногда вставляли свечки и березовые веточки, оставшиеся еще с Троицы. Если венок поплывет – ждать девушке свадьбы или суженного, останется около берега – еще год сидеть в девках.

Кинув в воду венки, девушки обычно купались. Обнаженными. В свою очередь, парни прятали их одежду и отдавали ее только за выкуп. В качестве выкупа выступали песни, пляски, поцелуи или обещания. Потом все вместе, дружно смотрели на восходящее солнце. Верили, что в это время оно “играет” лучами и переливается разными цветами. Солнце встречали песнями:

А на Купалу Рана сонца йграла, На добрыя годы, На цеплыя осы, На хлебы-ураджаі.. Ой, рана-рана на Яна Да хораша сонейка гуляла, І зямля стагнала з Купала,

Дарожка звінела ад песен…

. ………. Купалле выступало некой временной границей. Именно с летнего солнцестояния день постепенно становился меньше, а ночь – больше. Неслучайно, что с купальской ночью связывали самые ненастоящие, чудные и страшные истории о чертях, ведьмах и конечно, русалках. Из уст в уста передавали легенды о перевоплощениях ведьм в мышей, жаб, ящериц. Они пробирались в хлев, чтобы отобрать у коровы молоко, привнести в размеренную жизнь какие то несчастья и горести. Поэтому в Купальскую ночь и не спали, боясь черной силы разной нечисти. Поэтому и зажигали костер, и собирались все вместе около него, чтобы восславить солнце и жизнь.

Купальская ночь – самая короткая в году. На протяжении её надо много успеть сделать. И перепрыгнуть через костер, и в лесу поискать цветок, про который сложено много легенд и песен, и найти своего суженного. Или признаться уже найденному в любви. Не помешает, я думаю. Надо успеть отогнать ведьм от своего дома и выгнать их со своей жизни.

Главный смысл Купалля – очищение души и тела от всего темного и непонятного, от ненужных действий, от злости и несчастий.

Выбрасывайте черные мысли из своей души, подметите её запылившиеся уголки, выгоните из жизни ведьм в образе подруг-завистниц, и со спокойной совестью идите праздновать Купалле. Ведь оно бывает только раз в году. В такую ночь грех спать.

.

Во глухом лесу, в чёрном омуте Песни странные гулко слышатся, Под засохшею дикой вишнею, Что у омута, девки моются,

Девки дивные, – косы длинные Порастрёпаны и нечёсаны, – Наготу прикрывают косами, Улыбаются уст карминами.

А поют они песни странные, Песни страшные, но весёлые, И резвятся, ухают совами… Лица бледные, словно саваны,

А глаза, как у кошек, древние И огнём горят, – адским пламенем… Кто увидит их, станет каменным, – Не спасётся полынью. Гребнями

Не откупится. Страхи лишними Показались парню какому-то… Во глухом лесу, там, – у омута Песни страшные глухо слышатся…

http://leonid-janush.blog.tut.by/2012/01/05/kupalle/
Распечатано с сайта "Белорусы Москвы": BelMos.ru